Holland | Nieuws uit Nederland | 20-10-2019 * 26-10-2019

Zondag 20 oktober 2019 | De meningen zijn ruim verdeeld in Nederland over de acties van boeren, het onderwijs, de zorg en de klimaatverandering

De acties van de boeren en rondom klimaatverandering kennen grote verschillen in rangorde bij de kiezers van de verschillende partijen. Bij de kiezers van D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren laten een spiegelbeeld zien van de scores van Forum van Democratie en Partij voor de Vrijheid en in mindere mate CDA en 50PLUS. De acties rondom het onderwijs en de zorg kennen veel minder grote verschillen tussen de kiezers van de partijen. Over de hele linie is goed waar te nemen dat de zorg op een hogere plek wordt gezet dan het onderwijs.

Als de peilingen van Maurice de Hond alleen de percentages worden weergegeven van de eerste plaatsen, dan is het beeld eigenlijk nog duidelijker. Dan staan met 14% de acties vanuit het onderwijs op de eerste plaats. En de eerste plaats wordt bij de kiezers van geen enkele partij behaald. De acties vanuit de zorg staan bovenaan staan met 36%. En bij de kiezers van alle politieke partijen staan die acties in de zorg op de eerste of tweede  plaats.

De tegenstellingen tussen de kiezers van de verschillende partijen bij de sympathie voor de boeren is nog groter dan bij de acties rondom de klimaatverandering. Bij kiezers van D66, GroenLinks, PvdA, Partij van de Dieren en SP staan de acties van de boeren onderaan. Terwijl bij drie partijen die acties bovenaan staan; te weten bij de Forum van Democratie, Partij voor de Vrijheid en CDA en bij VVD en 50Plus op de tweede plaats.

Twee derde deel van de Nederlanders vindt dat er maatregelen genomen moeten worden om de uitstoot van stikstof te beperken. De kiezers van vrijwel politieke partijen zijn voor. De percentages in procenten van de politieke partijen in deze zijn: bij D66 is 96% voor, bij GroenLinks is 99% voor, bij de PvdA is 93%, bij de SP is 76% voor, bij de Partij voor de Dieren is 97% voor, bij de VVD is 66%, bij het CDA 60%, bij 50Plus is 45% voor, bij Forum van Democratie is 16% en de Partij voor de Vrijheid is 32% voor. De boeren protesteerden ook bij het RIVM in De Bilt. Over die organisatie lopen de meningen van de kiezers van de verschillende partijen behoorlijk uiteen. Bij de kiezers van Forum van Democratie zijn dat 94%, bij de Partij voor de Vrijheid zijn dat 84% en bij 50Plus zijn dat 86% van de kiezers die vinden dat het RIVM vooral komt met informatie, die de overheid welgevallig is.

Bij de VVD delen 67% deze mening. Bij het CDA 63%, D66 46%, GroenLinks 11%, PvdA 23%, Partij voor de Dieren 43% en SP 69%. Van de kiezers van GroenLinks is het 70% niet eens dat het RIVM vooral komt met informatie, die de overheid welgevallig is.

Commentaar: Politici kunnen zowel in de Tweede als de Eerste Kamer de buikriem alleen aan gaan halen bij de boeren dan is het niet uit te sluiten dat Nederland een hete herfst en winter tegemoet kan gaan zien. Politici hebben veel woorden gewijd als het om klimatverandering en stikstof gaat over de boeren en geen of weinig gehoord over de vele industrieën die Nederland rijk is, over de scheepvaart | binnen-, kust- en zeevaart | en over het vliegen. En waarom de norm van stikstof in ons land zo afwijkt van de andere lidstaten van de Europese Unie; zoals bij voorbeeld van Duitsland. Alle politici in de Tweede Kamer hebben dit niet benoemd. Zelfs Jesse Klaver van GroenLinks niet. Opvallend.

Maandag 21 oktober 2019 | Stikstofcrisis raakt ook industrie, scheepvaart, bouw en transport

Het uitblijven van een oplossing voor de stikstofcrisis is niet alleen slecht nieuws voor bouwbedrijven, waar tal van projecten stilliggen en volgens de bouwers 27.000 banen op het spel staan. In het kielzog van de bouw zitten namelijk nog veel meer bedrijven in onzekerheid, de toeleveranciers die afhankelijk zijn van bouwprojecten. Bij een stikstofmeldpunt van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland meldden zich de afgelopen periode circa 200 bedrijven. Het gaat dan om bouwers, maar ook om bijvoorbeeld ingenieursbureaus, onderaannemers en binnenvaartschippers. ‘Begin van het jaar was het zo druk dat we ons afvroegen af hoe we het allemaal voor elkaar moesten krijgen’, vertelt Kees Broere, een binnenvaartschipper die zand vervoert. Dat is een belangrijke grondstof voor de bouw. In de zomer is het volgens Kees Broere vervolgens helemaal omgeslagen.

Dat er voor de zomer een poos veel werk was, scheelt nu een hoop. Er was tijd om buffers op te bouwen. ‘Maar dit moet niet te lang duren’, zegt schipper Kees Broere. Iets anders dan zand vervoeren is geen optie. Hij heeft een schip dat alleen voor het varen met zand geschikt is. Dat geldt voor veel meer binnenvaartschippers.

De problemen zijn groter bij een binnenvaartonderneming, die niet bij naam genoemd wil worden uit angst opdrachtgevers voor het hoofd te stoten. Het gaat om een jong bedrijf dat begin dit jaar geld leende om een schip te kopen. Een financiële buffer is er niet en er wordt nu te weinig gevaren om die lening te kunnen dragen.

‘Het bestaan van meerdere gezinnen staat op het spel. Onze frustratie is enorm’, zegt een van de betrokken schippers. Ook transporteurs hebben flink last, zegt een woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland. ‘Ongeveer 30% van alle transport in Nederland heeft te maken met de bouw’. Dan gaat het vooral om het afleveren van bouwmaterialen. Daarbij worden deze vervoerders bij het uit- of afstellen van infrastructuurprojecten zoals een wegverbreding dubbel geraakt. ‘Eerst omdat de bouw of verbreding van de weg niet doorgaat. En het feit dat die weg niet verbreed wordt, betekent vervolgens dat vervoerders ook nog meer in de file staan’, zegt de woordvoerder. De werkgevers willen binnen een maand op z’n minst een tijdelijke oplossing van het kabinet. Gehoopt wordt op invoering van een zogenaamde drempelwaarde voor de stikstofuitstoot.

Volgens VNO-NCW kunnen daarmee projecten die geen of nauwelijks stikstof uitstoten, snel weer worden opgestart. Tenminste, als de stikstofuitstoot onder die drempelwaarde ligt.

Commentaar: Het kon natuurlijk niet anders dat ook de industrie, de scheepvaart, de bouw en het transport te maken kreeg als veroorzaker van de problemen met stikstof. En daarmee een onderdeel werden van de stikstofcrisis. Politici hebben nog wenig of geen woorden geveld over deze stikstof vervuilers. De branches zelf wel. Hoe dan ook, er moet een oplossing komen anders gaan deze ondernemers het niet meer redden. De politiek zal snel met maatregelen moeten komen zodat deze ondernemers net als de boeren bestaansrecht behouden.

Dinsdag 22 oktober 2019 | Boetes tegen lokale politici Sjef van Creij en Jos van Son geëist voor burgemeesterslek gemeente Den Bosch

Tegen het Bossche raadslid Sjef van Creij en oud-wethouder Jos van Son is € 1000,00 boete geëist. Ze worden ervan verdacht vertrouwelijke informatie te hebben gelekt tijdens de procedure in 2017 voor de benoeming van een nieuwe burgemeester in Den Bosch.

Sjef van Creij zat in de vertrouwenscomissie rond de benoeming van de burgemeester. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie de naam van voorkeurskandidaat Jan Hamming  van de PvdA doorgegeven aan de toenmalig wethouder Jos van Son van d elokale partij Rosmalens Belang. Die zou de informatie hebben doorgespeeld aan anderen, onder wie een journalist van het Brabants Dagblad. Sjef van Creij is een voormalig partijgenoot van Jos van Son die zich in 2016 afsplitste en sindsdien als eenmansfractie in de gemeenteraad zit.

Het verloop van de procedure werd uitvoerig beschreven in de regionale krant. Jan Hamming koos op het laatste moment voor een burgemeesterspositie in Zaanstad. Nummer twee op de lijst Jack Mikkers van de VVD werd uiteindelijk burgemeester van Den Bosch. Commissaris van de koning Wim van de Donk schakelde justitie in om het lek op te sporen.

Sjef van Creij heeft zijn betrokkenheid ontkend. Ook voor de rechtbank herhaalde hij dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld. Jos van Son zei in de rechtbank dat hij de naam van Jan Hamming heeft genoemd tijdens het gebruikelijke wethoudersoverleg. Hij zei de naam van Sjef van Creij gehoord te hebben. ‘Ik dacht dat ik dat wel kon delen, omdat het wethoudersoverleg ook vertrouwelijk was’.

Commentaar: Benoeming in een gemeente van een nieuwe burgemeester is een geheime sollicitatie procedure. Raadsleden krijgen vertrouwelijke informatie over de sollicitanten. En zoals is voorgeschreven dienen alle gegevens van de sollicitanten binnenkamers te blijven. Als het volgens de regels is gegaan is dat binnen de raad van de gemeente Den Bosch destijds ook medegedeeld. Dat hebben de twee lokale politici Sjef van Creij enJos van Son geweten doch in ieder geval kunnen weten.

Schending daarvan geldt als een misdrijf, dat strafbaar is gesteld in artikel 272 in het Wetboek van Strafrecht. Als strafmaat geldt bij lekken een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie, hetgeen overeenkomt met maximaal € 20.500,00 boete. Ook werkstraffen zijn mogelijk. De heren Sjef van Creij en Jos van Son in Den Bosch komen er met een eis van € 1000,00 per persoon er dan wel erg genadig af.

Woensdag 23 oktober 2019 | Nederlandse dankklokken in het Amerikaanse Washington komen terug voor opknapbeurt

Het door Nederland geschonken Netherlands Carillon in het Amerikaanse Washington zit het komende jaar zonder klokken. Het is tijd voor een opknapbeurt, iets dat voor het laatst meer dan twintig jaar geleden gebeurde. Bovendien klinken de klokken niet helemaal zoals zou moeten.

Het monument werd in 1954 geschonken door de Nederlandse overheid aan de Verenigde Staten van Amerika als dank voor de hun inzet in de Tweede Wereldoorlog. De grote stalen toren staat op Arlington Cemetery, vlak bij het beroemde Iwo Jima Monument.

Al in 2016 werd er gesproken over de noodzakelijke restauratie van de toren. Er zaten roestvlekken op de ijzeren constructie en het observatie-dek moest worden doorgelicht. Uit voorzorg werd de toren ook gesloten voor publiek. De Amerikaanse National Park Service, de federale instantie die is belast met het onderhoud van de monumenten in Washington, stelde eind 2016 een bedrag van vier miljoen dollar beschikbaar voor het herstel.

Bijna drie jaar later kan de restauratie van de toren eindelijk beginnen. Een goed moment voor klokkengieterij Eijsbouts uit het Brabantse Asten om ook eens de klokken onder handen te nemen. ‘Een bijzonder moment’, vindt adjunct-directeur Joep van Brussel. De klokkengieterij maakte een deel van het carillon in de jaren 50, voordat het aan de Verenigde Staten van Amerika werd geschonken. Joep van Brussel kijkt ernaar uit om de vijftig klokken weer in Nederland te hebben. ‘Het gebeurt niet vaak dat we ze weer terug zien. Normaal maak je de klokken, lever je ze af en gaan ze vervolgens wel vierhonderd jaar mee’.

Maar aan de beiaard in Washington moet hoog nodig iets gebeuren. ‘De klokken die er nu hangen zijn door drie verschillende bedrijven gemaakt’, vertelt Joep van Brussel. En hij verbolgt: ‘Met als resultaat dat ze niet op elkaar zijn afgestemd’. Hij wil de beiaard niet vals noemen, maar de klankkleuren passen absoluut niet bij elkaar.

Historische feiten: De beiaard met 49 klokken werd in 1960 geïnstalleerd in de door Joost Willemsen Cornelis Boks | geboren te Rotterdam op 30 december 1904  overleden te Rotterdam op 25 december 1986 | ontworpen toren. Op 5 mei 1995 |  Bevrijdingsdag | werd een vijftigste klok toegevoegd. Elke klok heeft een embleem die een bepaalde groep in de Nederlandse samenleving vertegenwoordigt. De kleinste klok vertegenwoordigt de jeugd van Nederland; de zwaarste klok weegt 5800 kg. De gedichten die op de klokken staan zijn van de dichter Ben van Eysselsteijn. De emblemen, randversieringen en belettering zijn van de Nederlandse kunstenaars Gerard van Remmen, Genia van der Grinten-Lücker en Louis Meijs. De klokkentoren is een open staalconstructie van 40 meter hoog en staat op een klein plein van kwartsiet. Twee bronzen leeuwen, ontworpen door de Nederlandse beeldhouwer Paul Koning, bewaken het plein. Op bepaalde dagen wordt speciale muziek gespeeld. Iedere zondag om 12.00 uur wordt het volkslied van de Verenigde Staten van Amerika en Nederland gespeeld.

Donderdag 24 oktober 2019 | Tieners in het Noordhollandse Schagen maken nep-account van een leraar en vragen leerlingen om naaktfoto’s

Drie leerlingen van 16 en 17 jaar oud hebben zich op sociale media voorgedaan als een docent van een school in Schagen. Onder zijn naam werd er contact gelegd met leerlingen en gevraagd om naaktfoto’s. Op het moment dat de leraar in kwestie doorhad dat er misbruik gemaakt werd van zijn naam en foto, trok hij aan de bel bij de politie. De politie kwam al snel de leerlingen op het spoor. „Ondanks dat er door een enkeling ontkend werd, was het bewijs overduidelijk,” aldus de politie. Een 16- en een 17-jarige dader moeten zich melden bij Bureau Halt. Omdat een andere 17-jarige al een keer eerder een straf bij het bureau heeft gehad, moet deze zich binnenkort bij de rechter verantwoorden. Commentaar: Dit heeft niets meer te maken met een kwajongensstreek. Dit zijn gewoon digitale criminele activiteiten om een leraar zwaar te beschadigen en dat verdient een zware bestraffing. De maatregelen die Bureau Halt oplegt zijn eigenlijk te licht voor vergrijpen zoals deze. Maximale jeugd detentie is de beste oplossing. Hebben de drie de tijd om goed na te denken om het nooit meer op te zetten.

Vrijdag 25 oktober 2019 | Meer asielzoekers – vooral uit Syrië – naar Nederland in 2019

Het aantal asielzoekers en nareizigers uit Syrië is in het derde kwartaal van dit jaar gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. In het derde kwartaal kwamen ruim 1400 Syrische asielzoekers en nareizigers naar Nederland. Dat zijn er zo’n 400 meer dan in het tweede kwartaal. In juli, augustus en september dit jaar kwamen bij elkaar ruim 5.900 asielzoekers naar Nederland, meldt het statistiekbureau op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dat zijn er ruim 700 meer dan in het kwartaal ervoor. Wel daalde het aantal asielzoekers met bijna 300 ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal nareizigers nam toe tot 1.200 mensen. Dat zijn gezinsleden van mensen die al een voorlopige verblijfsstatus hebben. Hun aantal steeg met ruim 300 ten opzichte van het vorige kwartaal. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar daalde het aantal nareizigers met 80 mensen.

Ook vanuit Eritrea, Turkije en Algerije kwamen meer asielzoekers en nareizigers. Vanuit Nigeria en Iran kwamen juist minder mensen. Volgens het CBS vormden deze zes nationaliteiten in zowel het tweede als derde kwartaal van dit jaar de grootste groepen asielzoekers en nareizigers. Commentaar: Over asielzoekers hebben velen een mening. Nooit een asielzoers ontmoet laat staan gesproken. Dat komt mede doordat er onder asielzoekers ook criminelen zitten. Dat is waar maar dan kunnen niet hele groepen verbaal als criminelen kunnen worden gebrandmerkt. De grote meerderheid zijn gewoon goede mensen die willen leven in een veilige herberg. En dat omdat zij komen uit een gebied waar oorlogsgeweld de dag bepaald. Mensen vrezen voor hun leven. Die mensen hebben het recht om te blijven. De gelukzoekers niet.

Zaterdag 26 augustus 2019 | Dertien bouwvakkers in Vriezeveen zoeken een vrouw

Bouwbedrijf Webbink uit het Twentse Vriezenveen ontdekte dat dertien van hun collega’s vrijgezel zijn. En dus besloten ze op een ludieke manier in te grijpen. Op woensdag 23 oktober 2019 verscheen op hun Facebook website het volgende bericht: ‘Wij kwamen er achter dat we 13 ‘vrijgezelle’ collega’s hebben. Collegiaal als we zijn organiseren we een ‘inloopavond’ voor ‘geïnteresseerde dames’. Bij deze dus een oproep aan ‘vrijgezelle dames’ om op vrijdag 8 november om 19.00 uur, in ‘onze huiskamer”, kennis te maken met deze stoere vakmannen.

Het begon allemaal als een geintje, zo legt de eigenaar uit aan de regionale krant De Stentor. Maar inmiddels is er al duizend keer gereageerd op het bericht op Facebook. ‘Het zou toch mooi zijn als we één of twee collega’s aan een leuke vriendin kunnen helpen. Dit past ook bij ons, we zijn een familiebedrijf en hebben een hele actieve feestcommissie die veel organiseert. En ja, we houden wel van een lolletje’. Twaalf van de dertien bouwvakkers zijn tussen de 17 en 30 jaar jong. De dertiende vakman is 53 jaar oud.

Commentaar: Naast Boer zoekt Vrouw nu Bouw zoekt Vrouw. Ludieke actie en bovendien bevordert bouwbedrijf Webbink in Vriezeveen het intermenselijk contact. Geweldig.

Welkom bij het Holland Magazine