Holland | Nieuws uit Nederland | 15-09-2019 * 21-09-2019

Zondag 15 september 2019 | Meerderheid Nederlandse bevolking is klaar mer religie op scholen

Er zijn artikelen verschenen en reportages op radio en televisie uitgezonden met bewijzen en daarna discussies gevoerd in de verschillende media over het onderwijs in moskeescholen en islamitische basisscholen. Opiniepeiler Maurice de Hond heeft een zeven stellingen voorgelegd aan zijn panel, gerelateerd aan dit onderwerp:

Stelling 1: Eigenlijk zouden alle scholen op basis van een religie in Nederland moeten worden afgeschaft. Van de VVD kiezers zijn 60% het hier mee eens. Van het CDA 27% en 68% van D66. GroenLinks 58% en de PvdA 68% er mee eens. De Partij voor de Dieren zelfs 88% en de SP 61%. Forum van Democratie scoort 67% en de Partij voor de Vrijheid 68% en hekkesluiter50Plus 60%.

Stelling 2: Als op scholen, van welke achtergrond ook, lessen worden gegeven, die verschillen maken tussen mannen en vrouwen, en negatief zijn over homo’s, dan moeten die scholen niet meer vanuit de overheid worden gefinancierd. Voorstanders zijn 95% van de SP kiezers. Partij voor de Dieren 90%, PvdA 93% en GroenLinks 92%. Verder 50Plus 97%, Forum van Democratie 90% en de Partij voor de Vrijheid 95%. VVD 94, CDA 84 en tenslotte D66 93%.

Stelling 3: Het is slecht voor de integratie in Nederland als kinderen met een Islamitische achtergrond naar een Islamitische school gaan. Dat vinden 99% van de kiezers van Forum van Democratie en Partij voor de Vrijheid en 97% van 50Plus. D66 scoort hier 74%, CDA 80% en VVD 91%. Van GroenLinks vind dat 61%, PvdA 77%, Partij voor de Dieren 93% en SP 84%.

Stelling 4: Scholen op Islamitische grondslag zouden in Nederland niet meer mogen worden opgericht. Van de VVD kiezers zijn het er 67% meeeens en CDA 61%. De Partij voor de Vrijheid scoort hier 98%, gevolgd door Forum van Democratie met 95% en 50Plus 91%. GroenLinks met 43% net als D66 met 46% scoren opvallend laag. PvdA 61%, Partij voor de Dieren 82% en de SP 69%.

Stelling 5: Ook op scholen van andere religies op orthodoxe grondslag worden dingen geleerd die niet passen bij de waarden van onze samenleving. Van de VVD kiezers kunnen 71% zich vinden in de stelling. D66 scoort hier 85% en het CDA 56%. Van GroenLinks is dat 18% en van de PvdA 83%. Partj voor de Dieren 76% en SP 84%. Bij 50Plus vind dat 62% van de kiezers en de Partij voor de Dieren 60% en Forum van Democratie 57%.

Stelling 6: Vrijheid van onderwijs, zoals het in de Grondwet staat, is een groot goed in Nederland. Dat vinden 60% van de VVD kiezers. Van het CDA 73% en D66 slechts 41%. GroenLinks 55%, PvdA 59%, Partij voor de Dieren 32% en SP 63%. Forum van Democratie scoort hier 44% tegen 42% van 50Plus. En de Partij voor de Vrijheid 34%.

Stelling 7: Wat er op zondagscholen of moskeescholen wordt geleerd heeft de Nederlandse staat niets mee te maken. Van de Partij van de Vrijheid is het daar 8% mee eens en 9% van de keizers van 50Plus en de VVD. Partij van de Dieren 11%, SP 13%, Forum van Democratie 14%, PvdA 15%, GroenLinks 16%, CDA 21% en D66 23%.

Commentaar: Het is als opvallend aan te merken dat 21% van de CDA kiezers en zelfs 23% van de D66 van mening zijn dat wat er op zondagscholen of moskeescholen wordt geleerd de Nederlandse staat daar niets mee te maken heeft. Dat is meer dan een vijfde deel van hun electroraat. In welke wereld leven deze kiezers. Zijn zij voor radicalisering van dat deel van de bevolking die het Islamitisch geloof aanhangen. Voorts valt op dat een meerderheid van de kiezers van de Partij voor de Vrijheid, Partij van de Dieren, 50Plus en het Forum van Democratie de vrijheid van onderwijs geen groot goed vinden. Welke communistische ideeën hebben deze partijen.

Van alle andere stellingen is een forse meerdheid genoteerd. Al met al kan gesteld worden dat de Nederlandse bevolking wel klaar is met al dat gedoe over religie op scholen. Een meerderheid van 59% vindt dat religie op scholen moet worden afgeschaft. Van de ondervraagde Nederlanders vinden 85% dat het slecht is voor de intergratie als kinderen naar een Islamitische school gaan. Van de scholen die verschillen maken tussen mannen en vrouwen, en negatief zich uitten over homo’s, die moeten niet meer vanuit de overheid worden gefinancierd vindt 90%. Onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en later in de Eerste Kamer weten wat ze moeten doen. Geen gespreksgroepen over dit of over dat en/of op de lange baan schuiven maar daadkracht tonen door deze kwestie aan te pakken. Volksvertegenwoordigers uw kiezers vragen om duidelijke wetgeving zonder aanzien van welk geloof ook die handelen of preken in strijd met onze beschaving.

Maandag 16 september 2019 | Breed ongenoegen over het gedrag van VVD-Minister Eric Wiebes binnen het kabinet Mark Rutte

Tijdens het wekelijkse coalitieoverleg zijn regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie in toorn ontstoken over minister Eric Wiebes van Economische Zaken. In interviews met het Algemeen Dagblad en het Financiële Dagblad schond de VVD’er, volgens die partijen het Prinsjesdag embargo. Ook benoemde hij zichzelf tot de geestelijke vader van het veelbesproken investeringsfonds. Terwijl dat volgens ingewijden uit de koker van CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën komt. ‘CDA, D66 en ChristenUnie hebben premier Mark Rutte dringend verzocht Eric Wiebes op het matje te roepen’. Eric Wiebes ‘jokt en schendt de regels voor Prinsjesdag’, is de teneur.

De fractievoorzitters moeten op eieren lopen wordt hard op gezegd en hij kletst honderd uit, dat kan dus niet. Volgens bronnen moet Mark Rutte wat doen omdat anders volgend jaar alle ministers naar hartenlust de Prinsjesdag regels kunnen negeren. Ook wijzen betrokkenen erop dat Wopke Hoekstra al in december 2018 bezig was met het investeringsfonds. Eind april bracht hij het idee voor het eerst naar voren tijdens coalitie overleg over de zogenoemde ‘midterm review’ van het kabinet.

In die maand bereidde het kabinet ook de begroting voor volgend jaar voor. Eric Wiebes repte met geen woord over een investeringsfonds. Wel vroeg zijn staatssecretaris Mona Keijzer om 100 miljoen voor sleutel technologieën. Over het algemeen wordt gezegd wat VVD-er Eric Wiebes heeft gedaan is gênant. Pas eind juni, begin juli sprak Eric Wiebes voor het eerst over het investeringsfonds met Wopke Hoekstra. Dat gebeurde tijdens haardvuursessies, zoals de Minister van Fianciën ze noemde. Dat hij nu in de media doet alsof hij het fonds heeft bedacht, zet kwaad bloed. Verder stet men dat Eric Wiebes via de media werkt aan zijn imago en dat deugt niet.

Commentaar: De irritatie is hoog in de coalitie. Eric Wiebes wordt gezien als een van de zwakkere ministers in het kabinet Mark Rutte III zien.

Dinsdag 17 september 2019 | Troonrede door Z.M. Willem-Alexander – Koning der Nederlanden

Z.M. Willem-Alexander en H.M. Maxima – Koning en Koningin der Nederlanden

Leden van de Staten-Generaal,
Vandaag precies 75 jaar geleden begon operatie Market Garden. Na jaren van knechting en tirannie kwam de hoop op een betere toekomst die dag letterlijk van boven, in de vorm van duizenden geallieerde parachutisten. Ooggetuigen die op 17 september 1944 de lucht boven Eindhoven, Arnhem en Nijmegen donker zagen kleuren, zouden dat beeld nooit vergeten. 75 jaar later lijken vrijheid, democratie en een sterke rechtsstaat vanzelfsprekende waarden. Maar wie de wereld beschouwt, realiseert zich hoe bijzonder het is te leven in een land waarin mensen zich veilig kunnen voelen. Waarin vrijheid samengaat met verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel. En waarin mensen nog altijd iets voor een ander overhebben. Hoewel in het publieke debat en op social media tegenstellingen soms de boventoon lijken te voeren, is de dagelijkse realiteit voor de meesten van ons anders. Nederland blijft een land van vrijwilligers en van verstandige compromissen in het brede midden.

Van jong tot oud, van werkvloer tot bestuurskamer en van Willemstad tot Amsterdam willen mensen meedoen en hun bijdrage leveren. Dat is wat ons bindt en wat we met elkaar moeten koesteren. In die traditie is Nederland na de bevrijding met hard werken opgebouwd door de generaties voor ons. Behoud en versterking van alles wat is bereikt, is onze verplichting aan de generaties na ons. In het hart van het regeerakkoord ligt daarom de ambitie te bouwen aan een samenleving waarin mensen zich zeker voelen en vertrouwen in de toekomst kunnen hebben, houden of herwinnen. Dat vertrouwen begint bij een sterke rechtsstaat die beschermt tegen criminaliteit, willekeur en machtsmisbruik. Bij waardevol werk en een fatsoenlijk inkomen. Bij gezondheid en goede, toegankelijke zorg. Bij een opleiding die kansen biedt. Bij een stevig sociaal netwerk van familie, vrienden, geloofsgemeenschappen en verenigingen. En bij een betaalbaar huis in een veilige buurt.

Vaak voeren we discussies aan de hand van cijfers. Maar de levens van ruim 17 miljoen individuele Nederlanders passen niet in een mal. Mensen volgen een opleiding, veranderen van baan, starten een onderneming, kopen een huis, gaan relaties aan, krijgen kinderen, of worden getroffen door ziekte of verlies van een dierbare. Het zijn dit soort keuzes en gebeurtenissen die grote impact hebben. Veel groter dan een koopkrachtcijfer, een macro-economisch groeipercentage of een belastingmaatregel. Geen enkel leven voegt zich naar de mediaan van een statistisch model. Tegelijkertijd staat buiten kijf dat een sterke economie nodig is om met elkaar verder te bouwen aan een sterk Nederland. Goede voorzieningen kosten nu eenmaal geld, dat eerst moet worden verdiend. De vooruitzichten voor volgend jaar zijn nog altijd positief. Niet eerder hadden zoveel mensen betaald werk. De staatsschuld is onder controle en de lasten kunnen omlaag. Zowel de ramingen van de groei, als de koopkracht en het begrotingssaldo laten voor komend jaar plussen zien.

Maar de realiteit is ook dat Nederland de komende jaren in een fase van gematigder groei komt. Onze internationaal georiënteerde economie is kwetsbaar voor verstoringen op de wereldmarkt, vooral als gevolg van handelsconflicten. Bovendien werpt de dreigende brexit zijn schaduw vooruit. Daarmee geldt zowel voor de korte als de lange termijn een winstwaarschuwing, die dwingt tot nadenken over de vraag hoe Nederland in de toekomst zijn geld verdient en een land met goede voorzieningen kan blijven.

In het regeerakkoord is afgesproken publieke voorzieningen sterker te maken. Dat is over de volle breedte werk in uitvoering. Zo krijgen de medewerkers in de verpleeghuizen meer tijd en ruimte om persoonlijke aandacht te geven aan bewoners. Onze militairen kunnen met nieuw materieel hun werk beter doen. Er komen meer politieagenten. We investeren in wegen en spoor.

In heel Nederland komen regionale plannen tot uitvoering om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren en economische kansen te benutten. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties is een groot offensief gestart om problematische schulden in gezinnen te voorkomen of terug te dringen. Er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking makkelijker aan het werk kunnen komen. En ook in Caribisch Nederland verbeteren we de koopkracht en de infrastructuur en versterken we het bestuur. De regering realiseert zich terdege dat niet elk vraagstuk met een financiële injectie meteen is opgelost. Zo is er een forse extra investering gedaan om het vak van leraar aantrekkelijker te maken, met een lagere werkdruk en meer werkplezier als resultaat. Ook zien we een toenemende belangstelling voor de pabo en voor zij-instroom in het primair onderwijs. Desondanks blijft het probleem van het lerarentekort nijpend. De regering blijft bevorderen dat nog meer mensen voor dit mooie beroep kiezen.

Met het pensioenakkoord en het klimaatakkoord verzetten we als land de bakens voor de middellange en lange termijn. Ook de generaties na ons hebben recht op een goed pensioen, schone lucht en een leefbaar land. De grote veranderingen die nodig zijn, vragen een vooruitziende blik – zoals ooit de ingrijpende besluiten om Nederland veilig te houden met de Afsluitdijk en de Deltawerken. Dat waren investeringen uit noodzaak, die ons de kennis en ervaring hebben opgeleverd om nu in eigen land en wereldwijd te werken aan waterveiligheid voor de 21e eeuw. De keuze voor een klimaatneutraal Nederland in 2050 is even noodzakelijk en even kansrijk. Schone lucht en nieuwe vormen van energie kunnen hand in hand gaan met duurzame landbouw, schone mobiliteit en kansen voor een innovatief bedrijfsleven. De uitvoering van het pensioenakkoord en het klimaatakkoord start dit parlementaire jaar. U kunt voorstellen verwachten om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en ervoor te zorgen dat mensen gezond en werkend hun pensioen kunnen halen.

Voor het klimaatakkoord geldt dat de doelen worden gehaald, terwijl de rekening eerlijk wordt verdeeld en niet alles ineens anders hoeft. We zetten nu de eerste stappen. Voor de industrie komt er een CO2-heffing. Huishoudens worden in staat gesteld de energietransitie stap voor stap mee te maken. De energiebelasting daalt en er komt een warmtefonds als stimulans voor huiseigenaren om te investeren in klimaatmaatregelen. Een aantal concrete plannen voor de korte termijn komt boven op het regeerakkoord. Een land is niet statisch. Nieuwe urgente vraagstukken dienen zich steeds aan. Zo dwingt een gerechtelijke uitspraak over de uitstoot van stikstof te zoeken naar een nieuwe aanpak, waarbij ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk blijven. Een ander voorbeeld is het besluit knelpunten in de jeugdzorg aan te pakken met extra geld voor gemeenten. Om sneller en meer woningen te kunnen bouwen voor starters en middeninkomens, komt er een woningbouwimpuls en krijgen corporaties die meer sociale woningen bouwen een korting op de verhuurdersheffing.

Met meer armslag voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie versterken we de rechtsstaat. Een laatste voorbeeld is het besluit de gaswinning in Groningen nog sneller terug te dringen dan eerder besloten. Mensen die in een huis wonen dat versterkt moet worden, mogen op meer urgentie rekenen en de regering investeert met het Nationaal Programma Groningen in de toekomst van het hele gebied.

Daarnaast wil het kabinet in de komende periode enkele lijnen voor de lange termijn uitzetten. Een belangrijke vraag is hoe de Nederlandse economie ook over twintig of dertig jaar duurzaam kan blijven groeien. Daarvoor komt de regering nog dit jaar met een breed opgezette groeiagenda en begin volgend jaar met een opzet voor een investeringsfonds. Het doel is specifieke projecten mogelijk te maken in de sfeer van kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, die het fundament onder de economie van de toekomst sterker maken.

Grote vragen voor de lange termijn spelen ook in de zorgsector. Het is positief dat we gemiddeld steeds langer leven. Maar daarmee stijgt ook het aantal chronische aandoeningen en is er steeds meer zorg nodig, terwijl er grenzen zijn aan de beschikbaarheid van mensen en middelen. In deze periode worden al belangrijke stappen gezet. Bijvoorbeeld met gerichte maatregelen om meer mensen te laten kiezen en te behouden voor een carrière in de zorg. Met sectorbrede akkoorden om de groei van de uitgaven te beperken en de zorg beter te maken. En met het sportakkoord en preventieakkoord, die de toekomstige zorgvraag beïnvloeden. Maar er is meer nodig. De vraag voor de lange termijn is: hoe houden we de zorg goed en toegankelijk voor iedereen? Hoe zorgen we straks voor genoeg liefdevolle handen aan het bed en in de thuiszorg – de onmisbare mensen die dag en nacht beschikbaar zijn? En hoe passen we technische zorginnovaties op brede schaal toe? Voor de zomer van 2020 schetst de regering de contouren voor de toekomstige organisatie van de zorg.

Vertrouwen in de toekomst heeft ook te maken met de manier waarop mensen zich vertegenwoordigd voelen en met de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Politiek en overheid moeten van iedereen zijn en er voor iedereen zijn. De ambitie is om op beide punten verbeteringen door te voeren.

In reactie op het advies van de staatscommissie parlementair stelsel doet de regering voorstellen voor de vernieuwing en vereenvoudiging van het kiesstelsel, met meer mogelijkheden voor kiezers om invloed uit te oefenen op wie er precies in de Tweede Kamer komt. Om de stem van jongeren luider te laten klinken, komt er een jongerenparlement.

De dienstverlening van de overheid moet veel hoger op de agenda. Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en het UWV zijn het gezicht van de overheid. Daar komen mensen de overheid tegen. Zij mogen eenvoudigweg verwachten aan het overheidsloket goed te worden geholpen.

De oorzaken van de huidige problemen zijn divers: verouderde ICT, personeelstekorten en te veel te gedetailleerd beleid, waardoor de uitvoering te ingewikkeld wordt. Medewerkers van uitvoeringsorganisaties staan hierdoor soms voor een onmogelijke opgave en de menselijke maat verdwijnt uit het zicht. De structurele verbeteringen die nodig zijn, vragen tijd en een samenhangende aanpak, waarvoor de regering voorstellen zal doen.

Uiteraard realiseren we ons bij de start van de viering van 75 jaar bevrijding nog eens extra hoezeer welvaart en welzijn in Nederland afhangen van de internationale context. Onze bevrijders kwamen van over de grens. En de belofte van een betere toekomst die toen zo intens werd gevoeld, kreeg na de oorlog internationaal vorm en inhoud door nieuwe organisaties als de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese Unie. Die internationale inbedding heeft ons land veel gebracht. Het goed functioneren van de naoorlogse multilaterale wereldorde en internationale stabiliteit zijn cruciaal voor onze rechtsstaat en voor de kracht van onze economie. Het Nederlands belang en onze internationale verantwoordelijkheid om de waarden van vrijheid, democratie en rechtsstaat verder te brengen, liggen in elkaars verlengde. Die gedachte ligt ook ten grondslag aan het beleid op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en de inzet van onze uitgezonden militairen. Mede dankzij hen leven wij al 75 jaar in vrede en veiligheid.

Maar datzelfde multilaterale systeem staat onder druk. De spelregels veranderen in snel tempo. De positie van landen als China en India als economische en politieke grootmachten en de opstelling van Rusland veranderen de geopolitieke verhoudingen. De oude en waardevolle partnerschappen met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk krijgen ten dele een andere invulling. De vrije wereldhandel wordt bedreigd door protectionisme en handelsconflicten. Nederland en Europa moeten daarop zelfbewust en met realisme inspelen. Voor de regering staat buiten kijf dat de trans-Atlantische samenwerking en de Europese Unie de hoekstenen zijn van het Nederlandse buitenlands beleid. Wel moet het naoorlogse multilaterale systeem in tal van opzichten dringend bij de tijd worden gebracht. Voorbeelden zijn de internationale bescherming van intellectueel eigendom, cyberveiligheid en de effectiviteit van de besluitvorming in de VN en de Wereldhandelsorganisatie.

Een blik op de wereldkaart laat zien dat een sterke en eensgezinde Europese Unie steeds noodzakelijker wordt om de belangen van de afzonderlijke lidstaten te bevorderen – zeker ook het Nederlands belang. Draagvlak en effectiviteit vragen een Unie die duidelijke prioriteiten stelt, gezamenlijke kansen grijpt en werkt aan grensoverschrijdende problemen die landen niet alleen kunnen oplossen. De Nederlandse prioriteiten komen herkenbaar terug in de nieuwe strategische agenda: veiligheid, een sterke en duurzame Europese economie, een gezamenlijk klimaatbeleid, eerbiediging van de rechtsstaat en niet in de laatste plaats een effectief migratiebeleid. Het aantal migranten dat naar Europa komt is ten opzichte van 2015 weliswaar sterk gedaald. Maar de aanhoudende druk op de Europese buitengrenzen, het afschuwelijke lot van veel migranten die de Middellandse Zee proberen over te steken en de gebrekkige onderlinge solidariteit tussen de EU-lidstaten vragen nieuwe stappen. Ieder land moet zijn deel doen.

Nederland vangt vluchtelingen, de mensen die onze hulp echt nodig hebben, altijd op en biedt hun de kans mee te doen, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Juist daarom moet aan asielzoekers die geen kans maken op een status en van wie een deel overlast veroorzaakt, een halt worden toegeroepen. Ook hierin moet de EU gezamenlijk optreden, zeker in de richting van de landen van herkomst. Zo blijft het draagvlak voor een humaan en eerlijk asielbeleid intact.

Door de politieke en humanitaire crisis in Venezuela wordt ook het Caribische deel van het Koninkrijk geconfronteerd met de dreiging van grootschalige migratie en de economische gevolgen daarvan. Er is vanuit Nederland praktische hulp en bijstand beschikbaar.

Leden van de Staten-Generaal,
Een 96-jarige oud-Engelandvaarder, die als lid van de Prinses Irene Brigade deelnam aan de bevrijding van ons land, zei laatst het volgende: ‘Ik voel me verantwoordelijk om door te geven aan jongere generaties dat je in verzet moet komen als het nodig is.’ Het zijn de woorden van Rudi Hemmes. Als jonge man maakte deze held met gevaar voor eigen leven een keuze voor de toekomst van ons land. En nu, 75 jaar later, is het nog altijd de toekomst die hem drijft. Dat is niet alleen inspirerend – het is een opdracht aan ons allen. Op u, leden van de Staten-Generaal, rust daarbij een speciale verantwoordelijkheid. U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Woensdag 18 september 2019 | Advocaat Derk Wiersum van kroongetuige Nabil B. doodgeschoten in Amsterdam-Buitenveldert

In Amsterdam is op straat bij zijn huis advocaat Derk Wiersum doodgeschoten, die kroongetuige Nabil B. bijstond in de grote liquidatiezaak Marengo. Hoofdverdachten Ridouan Taghi en Said Razzouki in die zaak gelden als de meest gezochte criminelen van Nederland. Op 29 maart 2018 werd de onschuldige broer van de kroongetuige al doodgeschoten, waarschijnlijk als vergelding. Daarvoor werd een man veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Sindsdien zit de overige familie van de kroongetuige ondergedoken. Volgende week zou dat proces met de kroongetuige verder gaan. De schutter van vanochtend is te voet gevlucht, zegt de politie. Een buurtbewoner zegt meerdere schoten te hebben gehoord.

Over het lichaam van het slachtoffer werd een wit laken geplaatst en er kwam een traumahelikopter ter plaatse. De liquidatie was rond 7.30 uur in de straat Imstenrade in de wijk Buitenveldert, de straat waar Derk Wiersum woonde. De politie is op zoek naar een man tussen de 16 en 20 jaar oud. Volgens het opsporingsbericht was de man in het zwart gekleed en had hij zijn capuchon op.

Commentaar: Deze moord is echt ongekend. En zal het opnieuw als een enorme klap voor de rechtsstaat worden ervaren. Volgens De Telegraaf werd de advocaat niet beveiligd door justitie. De krant schrijft op basis van bronnen uit zijn omgeving dat er alleen enkele technische beveiligingsmaatregelen waren genomen in en rond de woning van de advocaat. Zelfs van extra politiesurveillance was geen sprake meer. Meer daadkracht en geweld mogelijkheden moeten de politie worden geboden om harder te kunnen optreden tegen criminelen.

Donderdag 19 septmber 2019 | André Hazes klaar met geroddel in boulevardpers

André Hazes is klaar met de geruchten over zijn vermeende vreemdgaan en stelt op Instagram: ‘Ik heb Monique nooit bedrogen’. In het persoonlijke bericht richt hij zijn pijlen op roddelbladen die de afgelopen periode veelvuldig schreven over het vermoedelijke vreemdgaan. ‘Ik ben een amicale gozer, ik sla snel een arm om je heen, ik kan een hand pakken, ik kan close zijn met iemand. Maar ik ken mijn grenzen en dat vertrouwen heb ik ook nooit beschaamd van Monique’ De zanger vervolgt: ‘Ik heb nooit staan zoenen met Nikkie Plessen in een Palladium. Ik heb nooit een date gehad met Imanuelle Grives, ik heb Jamie Been nog nooit in mijn leven ontmoet en ik ben benieuwd naar wat er nu weer staat over mij en ene Romy’. André Hazes zegt het te betreuren dat zijn zoon later dingen in de bladen gaat lezen ‘die niet eens in de buurt van de waarheid liggen’. Onlangs maakte de zanger bekend dat hij tijdelijk niet meer samenwoont met vriendin Monique Westenberg maar dat van een officiële breuk geen sprake is. De 25-jarige Hazes heeft sinds 2014 een relatie met de 41-jarige Monique Westenberg. In 2016 kregen André en Monique een zoon die ze Dré hebben genoemd.

Commentaar: De roddelbladen verdienen hun brood door te schrijven over het wel en wee van bekende mensen zoals André Hazes. En verdrietig nieuws of wat daar voor door moet gaan verkoopt goed. De boulevardpers eigenen zich ook vaak wat toe waar ze van de waarheid niet zeker zijn maar het toch publiceren. En dat doen ze al tientallen jaren. André Hazes Senior |op 23 september 2004 overleden | heeft dat ook meegemaakt en nu is zijn zoon aan de beurt. Onterecht of is dat de negatieve kant van het bekende Nederlander zijn!

Vrijdag 20 september 2019 | Heeft Rotterdam blufpoker gespeeld om het Eurovisie Songfestival binnen te halen

Heeft Rotterdam een flink potje blufpoker gespeeld in de strijd om het binnenhalen van het Eurovisie Songfestival. De stad heeft de financiering van het liedjesfestijn verre van rond. Dat heeft wethouder Said Kasmi bevestigd aan Shownieuws van SBS-TV. Het rijke Maastricht had samen met de provincie Limburg maar liefst 18,5 miljoen euro gereserveerd voor de organisatie van het liedjesfestijn. Rotterdam blufte met 15,5 miljoen euro over de brug te komen, maar heeft dat geld helemaal niet.

Rotterdam heeft slechts 4,1 miljoen euro liggen, maar heeft nog 11,4 miljoen euro nodig om de kosten te dekken. Het is wel een beetje raar. Men mocht er vanuit gaan dat alles wel dichtgetimmerd is.

Commentaar: Het ziet er een beetje naar uit dat Rotterdam gewoon blufpoker heeft gespeeld. Eigenlijk hebben ze die dus nog niet, maar ze rekenen zich rijk. Wellicht hebben ze bij de gemeente Rotterdam gedacht als we eenmaal dat festival binnen hebben, dan komen die miljoenen wel. En nu moet het nog wel worden binnen gehengeld. Anderzins is er naar Maastricht toe geen fair play gespeeld. En hebben de NPO, AVRO-TROS en de European Broadcast Union zich om de tuin laten leiden door de gemeente Rotterdam. De start om tot een goede organisatie te komen voor het Eurovisie Songfestival 2020 is in ieder geval vals geweest. Gaat de bevoling van deze stad het blufpokerspel betalen. Wordt vervolgd.

Zaterdag 21 september 2019 | Herdenking Operatie Market Garden 1944

Onder massale belangstelling zijn ruim duizend parachutisten boven de Ginkelse Hei bij Ede gedropt ter ere van de 75-ste herdenking van Operatie Market Garden, het offensief van de geallieerden tegen de Duitse bezetter. Bijzondere aanwezigen waren prinses Beatrix en prins Charles. Gisteren werd Operatie Market Garden herdacht in de Gelderse hoofdstad Arnhem. Prinses Margriet en mr Pieter van Vollenhoven waren bij deze herdenking in de Eusebiuskerk aanwezig namens het Koninklijk Huis. Zij spraken er met veteraan Kenneth Mayhew, die met zijn 102 jaar de oudste nog levende drager is van de Militaire Willems-Orde.

Commentaar: Het is wenselijk dat het herdenken van de gevallen in de Tweede Wereldoorlog in lengte van dagen blijvend. Om te blijven beseffen in vrijheid te mogen leven in Nederland, in Europa of waar ook ter wereld.

Welkom bij het Holland Magazine