Slag in de Javazee | 27 februari 1942

Muts van de Koninklijke Marine 1941

De Slag in de Javazee op 27 februari 1942 was een mislukte poging van een geallieerd eskader onder commando van de Nederlandse schout-bij-nacht Karel Doorman om in de Javazee een Japanse invasievloot met troepen voor de aanval op Java tegen te houden. De Combined Striking Force, bestond uit 14 Nederlandse, Amerikaanse, Britse en Australische marineschepen die in de wateren van Nederlands-Indië opereerden, vooral kruisers en torpedobootjagers.

Schout bij Nacht Karel Doorman

Het was de laatste grote slag die de Japanners in de wateren rond Nederlands-Oost-Indië voerden met de geallieerden bij hun aanval op de Europese koloniën en waarmee zij hun heerschappij over geheel Oost-Azië bezegelden. De slag maakte bovendien een daadwerkelijk einde aan de zelfstandig opererende oppervlaktevloot van de Koninklijke Marine voor de duur van de oorlog.

Nederland verloor bij deze slag de kruisers H. M. De Ruyter en H. M. Java en de torpedobootjager H. M. Kortenaer en ruim 900 opvarenden, onder wie Schout bij Nacht Karel Doorman. De totale slag kostte 2300 marinemannen het leven.

Het Japanse konvooi werd onder andere geëscorteerd door torpedobootjagers onder bevel van Schout bij Nacht Shoji Nishimura. De Japanse zware kruisers waren veel sterker dan de geallieerde, en voorzien van superieure bewapening. Tot aan het einde van de oorlog werd niet alleen gedacht maar was men ervan overtuigd dat de Japanners veel sterker waren.  Later is gebleken dat beide partijen elkaar niet veel ontliepen in numerieke sterkte. Wel hadden de Japanners een aantal belangrijke voordelen.

H.M. De Ruijter – Kruiser Koninklijke Marine 1942

Allereerst waren hun bemanningen redelijk uitgerust, waar de geallieerden leden onder slaapgebrek door de vele patrouilles in de voorgaande dagen. Tevens hadden zij de gehele slag de beschikking over luchtverkenning en waren doorgaans vrij goed op de hoogte van de bewegingen van het geallieerd eskader.

Door de gebrekkige communicatie tussen lucht- en zeestrijdkrachten moest Schout bij Nacht Karel Doorman echter voortdurend raden naar de posities van de Japanners. Een onmiskenbaar voordeel hadden de Japanners aan hun langeafstandstorpedo’s, waarvan de geallieerden geen weet hadden. Het waren dergelijke torpedo’s die de Nederlandse kruisers tot zinken brachten.

De Japanners beschikten over een veel grotere vuurkracht dan de geallieerden. Niet alleen konden zij grotere en zwaardere granaten op hun vijand afvuren, deze droegen ook verder, zodat de Japanse schepen aanzienlijk minder kwetsbaar waren dan de geallieerde.

Japans kruiser Haguro 1942

H. M. De Ruyter, bijvoorbeeld, beschikte als grootste wapens over 7 kanonnen van 150 mm; de kruiser die hem vernietigde – de Haguro – bezat 10 kanonnen van 200 mm, evenals de andere deelnemende Japanse kruiser, zijn zusterschip de Nachi. De H. M. Java had eveneens 10 kanonnen van 150 mm en werd ook vernietigd. De Amerikaanse kruiser USS Houston was het zwaarst bewapend van het eskader en beschikte over 9 kanonnen van 200 mm. De zwaarste Australische kruiser bij deze slag, de HMAS Perth, beschikte over 8 kanonnen van 150 mm. De Britse HMS Exeter kon slechts kanonnen van 150 mm inzetten.

Alle geallieerden schepen hadden bovendien een maximale bepantsering van 75 mm, tegen de Haguro en de Nachi 100 mm. De Japanners brachten bovendien 19 aanvalsschepen, waaronder twee zware kruisers met superieure vuurkracht en een vliegdekschip in de strijd, tegen een verdedigend eskader van 14 schepen, waaronder geen enkel schip met vergelijkbare vuurkracht of verdediging.

H.M. Kortenaer – Koninklijke Marine Torpedojager

De slag op zee

Tijdens de eerste ontmoeting met de Japanners werden de Nederlandse torpedobootjager Kortenaer en de Britse torpedobootjager Electra tot zinken gebracht. De Britse kruiser Exeter raakte zwaar beschadigd en moest onder escorte van de Nederlandse torpedobootjager Witte de With naar Soerabaja terugkeren. In de avonduren werden de geallieerde zeestrijdkrachten verder verzwakt toen Amerikaanse torpedobootjagers terugkeerden naar de marinebasis om brandstof en munitie te laden. Een Britse torpedobootjager – HMS Jupiter – ging ten onder toen zij op een eigen zeemijn liep, terwijl de overgebleven jager – HMS Encounter – bevolen werd om terug te keren naar Soerabaja na de overlevenden van de tot zinken gebrachte Kortenaer te hebben opgepikt. Nadat Schout bij Nacht Karel Doorman de vier overgebleven kruisers weer op linie had gebracht met zijn bericht All ships – follow me – Ik val aan, volgt mij! – werd de zoektocht naar de Japanse invasievloot voortgezet.

H.M. Java – Kruiser Nederlandse Marine 1942

Even voor middernacht ontmoette de vloot twee Japanse kruisers, die de kruiser De Ruyter en de kruiser Java tot zinken brachten. De bevelhebber van de Combined Striking Force – Schout bij Nacht Karel Doorman – die zijn commando voerde vanaf H. M. De Ruyter, ging ten onder met zijn vlaggenschip. HMAS Perth en de Amerikaanse kruiser Houston konden ontsnappen,en zetten koers naar Tandjong Priok.  Bij een poging om in de nacht van 28 februari op 1 maart 1942 uit de Javazee te ontsnappen stuitten HMAS Perth en de USS Houston in de Baai van Bantam op de invasievloot. De vloot lag daar voor anker om troepen aan wal te zetten. In de Slag in de Straat van Soenda die volgde, werden de geallieerden na ruim een uur door torpedo’s tot zinken gebracht. Op 1 maart 1942 werden ook HMS Exeter en de twee geallieerde torpedojagers in de Javazee onderschept, bij een poging om naar Colombo uit te wijken. Japanse vliegtuigen, zware kruisers en torpedojagers brachten de drie schepen met artillerievuur, torpedo’s en bommen tot zinken.

Floris Bernardus Sloof was Korporaal Machinist op de kruiser H.M.  ‘Java’ die op 27 februari 1942 door een Japanse torpedo tot zinken is gebracht. Hij heeft een zeemansgraf

De gevolgen van de verloren slag op zee

De pogingen om de landing van Japanse troepen op Java te verhinderen waren mislukt. De geallieerden hadden met hun ter beschikking staande zeestrijdkrachten geen kans gekregen om de Japanners te onderscheppen. Voor een groot deel was dit het gevolg van onvoldoende luchtsteun. De geallieerden waren evenmin in staat geweest om samen te oefenen en gezamenlijk tactische en verbindingsvoorschriften op te stellen, waardoor het collectief optreden zeer moeilijk verliep.

In de zeeslag in de Javazee sneuvelden ruim 1000 man aan geallieerde zijde, waaronder ongeveer 900 Nederlanders, terwijl de Japanners ongeveer tien man verloren. De hoge verliezen aan Nederlandse zijde waren vooral te wijten aan de ontploffing van de munitie wanneer hun schepen vergingen. Bovendien waren de bemanningen doodop door de voortdurende wekenlange strijd op zee. De slag vond op 27 februari 1941 plaats. Rekent men de verliezen op 1 maart 1942 ook bij deze slag, dan bedraagt het aantal gesneuvelden ruim 2000.

De gesneuvelde leden van de Koninklijke Marine die zijn geborgen uit de Javazee zijn begraven op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning in Surabaya. De niet geborgen leden hebben een zeemansgraf, waaronder Schout bij Nacht Karel Doorman..

Het Karel Doorman Monument op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning in Surabaya

Op 27 februari 2017 – precies 75 jaar geleden – wonen tientallen nabestaanden op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning in Surabaya een herdenkingsceremonie bij ter nagedachtenis aan de slachtoffers die vielen bij Slag in de Javazee. Onder hen de bemanning van de H.M. Java, H.M. de Ruyter en H.M. Kortenaer.

De nabestaanden wonen de herdenking bij en leggen een krans bij het Karel Doormanmonument op het ereveld. Onder de nabestaanden zijn familieleden van de slachtoffers van de slag in de Javazee en overige oorlogsslachtoffers die begraven liggen op Kembang Kuning. Zij bezoeken Indonesië met een door de Oorlogsgravenstichting georganiseerde pelgrimsreis. Naast de familieleden zijn de Nederlandse ambassadeur, Rob Swartbol en de Nederlandse consul in Surabaya, Sylvia Pangkey. Namens de Oorlogsgravenstichting zijn Piet Hein Donner als president, en Theo Vleugels als algemeen directeur aanwezig. De ceremonie wordt geleid door Robbert van de Rijdt, directeur Indonesië van de stichting.

Opname Militaire Willems Orde

De omgekomen commandant van de USS Houston, Albert Harold Rooks en Edward Parker, commandant van de 59-ste Divisie torpedobootjagers van de Amerikaanse marine, werden voor hun moed, beleid en trouw benoemd tot Ridder in de vierde klasse van de Militaire Willems Orde. Schout bij Nacht Karel Doorman is voor zijn moed, beleid en trouw postuum benoemd tot Ridder der derde klasse van de Militaire Willems Orde; ingeschreven in het register op 5 juni 1942 bij Koninklijk Besluit Nummer 9 van 5 juni 1942. Deze onderscheiding werd op 23 mei 1947 door luitenant-admiraal C.E.L Helfrich – aan boord van H.M. Karel Doorman in het bijzijn van Z.K.H. prins Bernhard – uitgereikt aan de oudste zoon van de Schout bij Nacht Karel Doorman. Als motivering van de toekenning staat genoteerd:  1-ste: Het onder zijne bevelen staande geallieerd Eskader op 27 februari 1942 in de Java Zee op bekwame en stoutmoedige wijze inzetten tegen een vijandelijke overmacht, welke tenslotte tot wijken werd gebracht daarbij met zijn vlaggenschip, Onzen kruiser ‘de Ruyter’, een uitstekend voorbeeld gevende. 2-de. Het gedurende de hierop volgende nachtactie van 27 op 28 februari 1942 herhaaldelijk trachten door de sterke vijandelijke opstelling heen te breken, teneinde de transportvloot, welke Java bedreigde, aan te vallen, in welken strijdde beide Nederlandsche kruisers op eervolle wijze zijn ondergegaan.

 

Zeemansgraven voor de bemannin- gen, kruisers en torpedojagers van de Koninklijke Marine op 27 februari 1942

Oorlogskerkhof

De scheepswrakken van drie kruisers en de Hr. Ms. Kortenaer werden in 2002 door amateurduikers ontdekt in de buurt van het eiland Bawean. De H.M. De Ruyter lag op 69 meter diepte. De wrakken lagen op ongeveer 100 kilometer vanaf de kust van Java.

De drie scheepswrakken bleken in 2016, bij de voorbereiding van een herdenking in 2017, verdwenen te zijn. Waarschijnlijk zijn de schepen illegaal geborgen om het schroot ervan te verkopen. In 2013 is al gebleken dat de Nederlandse onderzeeboot O-16 – die voor de kust van Maleisië lag – ook is verdwenen. Indonesië en Nederland hebben afgesproken nauwer te zullen samenwerken, om maritiem erfgoed samen te beschermen.

Lees meer

Holland Nieuws | 35

De Nederlandse politici en de monarchie

Koning Willem-Alexander heeft van de komende Tweede Kamerverkiezingen weinig te vrezen. Veel partijen wijden warme woorden aan verdere democratisering en aan vormen van directe democratie, maar in overgrote meerderheid branden zij zich niet aan de nog altijd populaire monarchie. Dat blijkt uit hun verkiezingsprogramma’s voor de jaren 2017-2021.

Wél vinden nogal wat partijen dat Willem-Alexander toe kan met wat minder geld en zeggen ze dat het koningschap nog meer ceremonieel moet worden. Maar een parlementaire meerderheid tekent zich op deze punten niet af.

Behalve op meer democratie hamert het gros van de partijen in hun verkiezingsprogramma’s op herwaardering van nationale waarden en tradities. De monarchie staat door het via erfopvolging aanwijzen van ons staatshoofd niet te boek als een toonbeeld van democratie, maar is sinds jaar en dag wél het symbool van onze nationale identiteit. Met dit dilemma kampen veel politieke partijen. Dat is terug te zien in hun plannen voor de komende kabinetsperiode. Dat geldt voor zowel de gevestigde partijen als de nieuwkomers op de kiezersmarkt. De regeringspartijen VVD en PvdA besteden in hun verkiezingsprogramma’s nauwelijks een woord aan de monarchie. De VVD is uit op “een nieuwe balans in de staatsrechtelijke verhoudingen”, maar zegt op haar site vast te houden aan ‘de monarchie als de beste staatsvorm voor Nederland’.

De PvdA bepleit ‘experimenten met nieuwe vormen van democratische betrokkenheid’. De sociaaldemocraten houden het erbij dat de monarchie “een belangrijke verbindende factor is in de Nederlandse samenleving” en vinden het daarom noodzakelijk ‘de monarchie te moderniseren, ook financieel’. Onverkort voorstander van de monarchie zijn de christelijke partijen CDA, SGP en ChristenUnie. ‘Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Nederland is een van de meest stabiele democratieën in de hele wereld’, aldus de SGP. Ouderenpartij 50 Plus is voor een ‘eigentijdse monarchie’.

D66, SP en GroenLinks zijn het meest kritisch. D66 erkent de verbindende rol van de koning en zijn familie in onze samenleving, maar wil een in alle opzichten soberder koningschap. Ook de Partij voor de Dieren zit op deze lijn. De SP streeft ‘naar een republiek’. De socialisten berusten ‘tot die tijd’ in de monarchie. Tenminste ‘als het staatshoofd geen politieke invloed heeft, maar alleen ceremonieel is’ en de leden van het Koninklijk Huis ‘voortaan zelf hun privékosten en – net als iedereen – belasting over inkomen en vermogen betalen’. GroenLinks zegt: ‘Op termijn wordt Nederland een republiek en wordt het staatshoofd gekozen’.

De PVV zwijgt in haar korte verkiezingsprogramma, waarin de partij directe democratie en meer macht voor de burgers benadrukt, over koning en monarchie. Voor de nieuwe partijen is de monarchie ook geen hot item. Ze maken er geen woord aan vuil, zoals de Piratenpartij en Forum voor Democratie van Thierry Baudet, of ze spreken zich in algemene termen uit voor een ‘modern koningschap’.

VNL van Jan Roos is voor een ‘puur ceremonieel koningschap’ en wil af van koninklijke belastingvoordelen. Ook DENK wil dat het Koninklijk Huis zijn fiscale voordelen inlevert, maar verklaart zich onomwonden voorstander van de monarchie, omdat die ‘mede vormend is voor onze nationale identiteit en op een verbindende wijze bijdraagt aan onze gemeenschapszin’.

Samenvattend: wat de verkiezingen ook aan koerswijzigingen opleveren, ze zullen de monarchie nauwelijks beroeren. Hooguit moet Willem-Alexander het wat zuiniger aan gaan doen en wellicht wennen aan een andere Minister-President

Gordon wil dat volgende Minister-President social media aanpakt

Gordon wil dat de volgende Minister-President van Nederland wetten gaat maken voor het misbruik van sociale media. Dat zegt de RTL 4-ster in een video op de site van RTL Nieuws. Gordon zegt dat hij via sociale media wordt gedemoniseerd en dat daar een eind aan moet komen. Nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat internet geen digitaal wilde westen meer is.

‘Lieve premier, Nederland wordt een open riool waar je schaamteloos al je bagger kunt laten lopen op social media’. Er zitten grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, vindt Gordon.

‘Ik weet dat we in een land wonen van vrijheid van meningsuiting waarin iedereen alles kan en mag en ook moet kunnen zeggen, maar ik vind dat het internet de afgelopen jaren is verworden tot een open riool waarin mensen ongenadig alles denken te kunnen zeggen’. Men gaat volgens Gordon te ver op internet. ‘Ik heb de afgelopen jaren meegemaakt dat je echt zodanig wordt gedemoniseerd op dat internet dat je echt denkt;  mijn hemel, tot hoe ver gaan mensen om je kapot te maken? Daar kan ik woest om worden dat daar niets tegen gedaan wordt’.

Gordon probeert met zijn oproep niet alleen zichzelf, maar ook anderen te beschermen. ‘Het gaat in dit geval dan over mij, maar er zijn zo veel andere dingen op internet, waarvan je denkt; hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit kan dat iedereen op het internet maar durft te roepen achter hun computer’. Er is te veel tuig online, besluit Gordon. ‘Kansloze figuren meestal die geen werk hebben of in elk geval niet bij machte zijn om logisch na te denken en te bedenken dat sommige dingen dus echt niet kunnen’. ‘Ik ben veelvuldig zelf iemand die het hart op de tong heeft, maar ook ik word een dagje ouder en dan realiseer je je dat iedereen zich moet realiseren dat je niet zomaar alles meer kunt zeggen. Er zijn grenzen en die grenzen moeten worden opgesteld door de overheid. Lieve premier, wat gaat u doen zodat we weer normaal gaan doen op social media?’.

Gordon heeft er zelf persoonlijk hard aan ‘meegewerkt’  aan de verbale vervuiling op het internet. En blijkbaar kan hij het nu hij ouder aan het worden is het allemaal niet meer aan en doet hij zijn verzoek omdat hij wordt gedemoniseerd. Hoe veel mensen heeft hij zelf gedemoniseerd. Wellicht komt daar nog eens een antwoord op. Dat zou hem in ieder geval sieren en is beter dan zijn oordeel over mensen die hij omschrijft als tuig.

Andre van Duin presenteert wederom Heel Holland Bakt

De presentatie van het MAX-programma Heel Holland Bakt zal ook dit jaar in handen zijn van André van Duin. Hij vervangt voor het tweede jaar op rij Martine Bijl, die nog altijd herstelt van haar hersenbloeding in september 2015. Dat heeft de omroep laten weten. De gezondheid van Martine Bijl verbetert nog wel. ‘Maar dat gaat millimeter voor millimeter. Zestien lange, inspannende opnamedagen kan ik nog niet aan. Het spijt me veel meer dan ik kan zeggen’, zegt ze. Andre van Duin debuteerde in 2016 als presentator van dit programma. Hij ziet de opnames opnieuw met plezier tegemoet. ‘Heel jammer dat het Martine dit jaar nog niet lukt om de presentatie weer op zich te nemen. In de hoop dat zij door deze verlenging van haar herstel weer helemaal de oude zal worden, zal ik Martine graag nog een seizoen vervangen’. MAX-directeur Jan Slagter: ‘Het is ontzettend spijtig dat het Martine niet lukt om er dit seizoen bij te zijn, maar haar gezondheid staat voorop. We wensen haar vanuit MAX veel beterschap toe’. Heel Holland Bakt is in het najaar weer te zien op NPO 1. Evenals het programma Smaakt naar meer, dat André van Duin ook presenteert.

Geert Wilders tegen BNR-baas Sjors Fröhlich: ‘Val me niet lastig’

Geert Wilders reageert pittig op de aan hem gerichte open brief van BNR-hoofdredacteur Sjors Fröhlich. Hij voelt zich lastiggevallen door de radiobaas. Dat laat hij weten op Twitter. Geert Wilders heeft het mede door BNR georganiseerde Carrédebat op RTL 4 afgezegd, omdat RTL Nieuws een interview heeft afgenomen met zijn broer. Sjors Fröhlich laat in een open brief weten teleurgesteld te zijn in die afzegging, omdat de burger nu niet goed zou worden geïnformeerd over zijn standpunten. Dat hoort wel te gebeuren, vindt Sjors Fröhlich. ‘Dat hoort bij een fatsoenlijke democratie. Dat gebeurt door debatten met opponenten en door kritische vragen van journalisten. Die mogelijkheid ontneem jij de kiezers en dat is jammer. Bovendien hadden we gewoon een door jou bevestigde afspraak dat je naar Carré zou komen’.

Sjors Fröhlich: ‘Ik nodig je uit voor een gesprek hierover. Gewoon, een kop koffie, om te bespreken hoe wij – bedoeld wordt ‘journalisten en Geert Wilders’ –  op een goede manier met elkaar kunnen omgaan. Met of zonder microfoon, wat jij wilt. Want zelfs ondanks je Tweet denk ik dat je als democratisch gekozen volksvertegenwoordiger echt wel de meerwaarde van onafhankelijke journalistiek inziet’. ‘Kiezers willen weten waar jij voor staat, wat je concrete voorstellen zijn. En dan moet je er ook tegen kunnen als die voorstellen op hun haalbaarheid worden getoetst. Dat hoort er allemaal bij. Ik hoop van je te horen. Any time, any place’.

De reactie van Geert Wilders volgde al snel: ‘Hé Fröhlich herinner je je deze nog? Hypocriet. Ga lekker met je vriendjes van RTL koffiedrinken!’, twitterde hij, verwijzend naar een kritische column van Sjors Fröhlich op Geert Wilders’ minder-Marokkanen-uitspraak in 2014. Sjors Fröhlich daarop: ‘Dank voor je reactie. Uitnodiging blijft staan’. Geert Wilders: ‘Was ik niet duidelijk genoeg voor je? Je uitnodiging ligt al in de prullenbak. Ga iemand anders lastigvallen ok’.

De Telegraaf vindt Jesse Klaver van GroenLinks een zwak leider 

Jesse Klaver krijgt flink wat tegenwind te verduren van het dagblad De Telegraaf. In het hoofdredactioneel commentaar van deze krant wordt hij een zwak leider genoemd. De Telegraaf liet dit weekend mensen aan het woord die zijn jeugdverhaal nuanceerden.

De GroenLinks-leider noemde het artikel op Facebook vervolgens ‘een onzinstuk’. ‘In verkiezingstijd valt de krant van wakker Nederland altijd de grootste linkse partij aan’. Het wegzetten van journalistiek als onzin is een Trumpiaanse reactie, vindt de krant. ‘De reacties in het linkse kamp op de ontmaskering zijn voorspelbaar. Als een politicus zoals Wilders tegen het licht wordt gehouden, heet dat onderzoeksjournalistiek. Maar als een linkse belofte kritisch wordt bejegend, is het ineens karaktermoord’. De bewering van Jesse Klaver dat De Telegraaf dit alleen schreef om GroenLinks klein te houden, is volgens de krant onzinnig. ‘Het is de redenering van de Amerikaanse president Trump bij onwelgevallig nieuws;  media zijn vijandig en leugenachtig’.

‘De jonge hond valt zo lelijk door de mand. Wie bij het eerste zuchtje tegenwind het hoofd verliest, is een zwak leider. En al helemaal geen serieuze premiers-kandidaat’, meent het dagblad. De Telegraaf onthulde in zijn editie van zaterdag 18 februari 2017 dat Jesse Klaver in speeches en interviews overdreef over de weerzin bij de katholieke kerk rond zijn doop, jokte over zijn zware schooltijd en een onjuist beeld schetste over de ’probleemwijk’ waar hij opgroeide.

Indien Jesse Klaver niet de waarheid heeft gesproken in speeches en interviews zou dat De Telegraaf eerder moeten aanspreken dan een jonge politicus te demoniseren. Het is algemeen bekend van De Telegraaf dat zij niet altijd de waarheid heeft beschreven in hun uitgaven. Want de waarheid verkoopt niet altijd en bovendien staat De Telegraaf ook bekend als VVD en PVV krant. Onafhankelijk is De Telegraaf zeker niet; maar dat is een keuze die zij maakt. Hoe dan ook; de oplage van De Telegraaf daalt al jaren en Jesse Klaver stijgt tot nu toe in de peilingen. Wie winst maakt heeft doorgaans wel gelijk.

Historische zeeslag tussen Nederland en Engeland op 13 juni 1667

Begin juni willen zo’n negentig Nederlandse zeiljachten bij Vlissingen de Noordzee oversteken om de Slag bij Chatham te herdenken. Het is op 13 juni 350 jaar geleden dat de historische zeeslag tussen Nederland en Engeland plaatsvond.

Volgens Omroep Zeeland organiseert De Nederlandse Vereeniging van Kustzeilers de zeiltocht voor particuliere zeilers.

Ook de Britse regio Medway herdenkt de zeeslag met een programma van 8 juni tot en met 17 juni 2017, onder meer om ‘de rijke Nederlandse en Britse cultuur en erfgoed te vieren’, aldus de website van het lokale toerismebureau. De Slag bij Chatham, die door de Engelsen ‘The Battle of Medway’ wordt genoemd, betekende in 1667 het einde van de Nederlands-Engelse zeeoorlog. Admiraal Michiel de Ruyter voer met zijn vloot ’s nachts de rivier de Medway op, waar hij de Britse oorlogsvloot in brand stak en het Britse vlaggenschip mee naar Nederland nam.

Geroyeerde jeugdspelers voetbalclub Bladella mogen snel terug 

Voetbalclub Bladella uit Bladel wil vier geroyeerde jeugdspelers snel weer laten voetballen. Jeugdvoorzitter Pim Lavrijsen laat dat weten in een uitgebreide verklaring. De ouders van de jongens worden uitgenodigd voor een gesprek. ‘Ik wil tot een compromis komen, zodat de jongens snel weer kunnen voetballen’, aldus Pim Lavrijsen.

In het compromis met de ouders van de vier geroyeerde jeugdleden moet het clubbeleid de leidraad blijven, aldus het bestuur. ‘En misschien is er dan nog wel een bloemetje voor de ouders omdat ze de vrijwilligersproblematiek weer eens op de kaart hebben gezet’. Voorzitter Pim Lavrijsen zegt dat er een ‘diarree van kritiek, verwensingen en bedreigingen’ over de club werd uitgestort. ‘In feite zijn er alleen maar verliezers, de kinderen die niet meer mogen voetballen voorop. Al vóór het weekend kwam er een kentering. Er kwamen steeds meer steunbetuigingen voor het duidelijke standpunt van het bestuur’, zegt de voorzitter.

Over het royement van de vier voetballertjes was vorige week enorme commotie. De jeugdleden waren weggestuurd omdat ze onvoldoende loten voor de nieuwjaarloterij hadden verkocht. Het bericht veroorzaakte veel verontwaardiging en bij de club kwam een stroom bedreigingen binnen. De woede sloeg later om in begrip voor de moeilijke financiële situatie van sportclubs. De KNVB sprak zich ook uit over de zaak en noemde het besluit van Bladella ‘onbegrijpelijk’.

Kustpact voor behoud van natuur en recreatief wonen

Ruim zestig partijen hebben dinsdag het Kustpact getekend waarin definitieve afspraken zijn gemaakt over de mogelijkheden voor recreatieve bebouwing aan de kust. ‘Een pact om onze mooie kust te beschermen, maar tegelijkertijd niet op slot te zetten’, aldus Minister Melanie Schultz  van Infrastructuur en Milieu.

Het pact verdeelt de kust in zones. Zo komt er duidelijkheid over waar langs de kust niet gebouwd mag worden en waar wel en onder welke voorwaarden.

Volgens directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten kunnen volgende generaties door dit pact ‘ook nog genieten van de lege, ongerepte landschappen waar wij zo van genieten’. Kustlandschappen worden volgens hem voortaan beter beschermd. Het Kustpact is ook getekend door de recreatiesector. Die wilde eerder zijn handtekening er niet onder zetten, maar ging na enkele aanpassingen nu toch akkoord. Er is onder meer afgesproken dat plannen die al in de pijplijn zaten mogen doorgaan. Andere partijen die ondertekenen zijn onder meer provincies, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en milieuorganisaties.

De Waddengemeenten tekenden het akkoord niet. Zij hebben al strenge regelgeving voor kustbebouwing. Het Kustpact zou hier weinig aan toevoegen. Minister Melanie Schultz  kwam eind 2015 met een plan om meer bebouwing langs de kust mogelijk te maken. Dat leidde een storm van kritiek. Meer dan 100.000 mensen tekenden in korte tijd een petitie tegen het plan. De Minister besloot daarop het voorstel in te trekken en met de betrokken partijen te gaan praten om tot een breed gedragen nationaal kustpact te komen.
Lees meer

Tweede Kamerverkiezingen | De Peiling van 19 februari 2017

Weinig verschuivingen bij Maurice de Hond. Het gat tussen de PVV –  deze week 29 zetels – en de VVD – deze week 25 zetels – wordt kleiner.

GroenLinks gaat naar 18 zetels. Bijna een kwart van de kiezers onder de 35 jaar geven aan op GroenLinks te gaan stemmen. Onder de kiezers tussen 35 en 64 jaar staat de PVV duidelijk bovenaan. Kiezers boven de 65 jaar zijn het meest verdeeld; PVV, VVD en CDA liggen bij die groep vrijwel gelijk.

De doorberekening van de programma’s van de politieke partijen door het Centraal Planbureau zijn niet meegenomen in deze peiling van Maurice de Hond.

De zetelverdeling na de Tweede Kamerverkiezingen 2012 en virtueel nu: PVV in 2012 15 zetels en nu 29; VVD 41 zetels en nu 25; CDA 13 zetels en nu 17;  D66 12 zetels en nu 14; GroenLinks 4 zetels en nu 18 zetels;  SP 15 zetels en nu 12; 50PLUS 2 zetels en nu 10 zetels; PVDA 40 zetels en nu 11; ChristenUnie 5 zetels en nu 5 zetels; Partij voor de Dieren 2 zetels en nu 4 zetels; SGP 3 zetels en nu 3;  DENK had virtueel 2 zetels en nu 2;  VNL had virtueel 1 zetel en nu 0 en Forum van Democratie had virtueel 1 zetels en nu 1.

Tweede Kamerverkiezingen: 12,9 miljoen stemmen voor 28 politieke partijen of bewegingen

Een recordaantal van 12,9 miljoen kiesgerechtigden mogen op 15 maart 2017 naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bijna iedereen van 18 jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit mag stemmen. Dit jaar zijn dat er ruim 300.000 meer dan in 2012. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ongeveer 850.000 jongeren mogen voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer, omdat zij in 2012 nog geen 18 jaar waren. Gemiddeld zullen er op 15 maart 2017 2% meer kiesgerechtigden zijn dan in 2012. Deze ontwikkeling van 3% minder tot 10% meer.

Toch verkiezingsdebat bij RTL maar zonder VVD en PVV

RTL houdt op 26 februari toch een verkiezingsdebat. De zender  besloot aanvankelijk het debat te schrappen, omdat PVV-leider Geert Wilders en VVD-lijsttrekker Mark Rutte hadden afgezegd. Ze vinden dat RTL de afspraken over het aantal deelnemers aan het verkiezingsdebat heeft geschonden. Mark Rutte en Geert Wilders waren boos dat RTL bij het debat niet vier maar vijf lijsttrekkers uitnodigde. RTL baseerde zich daarbij op de Peilingwijzer, waarin de verschillen tussen de derde, vierde en vijfde partij erg klein zijn. Nu doen de lijsttrekkers mee van CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en SP.

Geert Wilders en Mark Rutte in een één op één debat in EénVandaag op NPO 1

Minister-President Mark Rutte (van de VVD en PVV-leider Geert Wilders gaan op 13 maart 2017 met elkaar in debat bij het programma EenVandaag.  De twee gaan met elkaar in gesprek over de thema’s zorg, economie en immigratie en identiteit. Dat maakt het programma bekend. Het debat vindt plaats in de Erasmus Universiteit in Rotterdam en staat onder leiding van presentator Pieter Jan Hagens. Volgens EenVandaag is het het enige één op één debat tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. 2017.

Lees meer

Tweede Kamerverkiezingen | Nederland kan kiezen

VVD – Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Vooral werkenden profiteren bij de VVD in koopkracht: 1,2% in de plus. De uitkeringsgerechtigden dalen juist met 1,2%. Gepensioneerden stijgen met 0,4%. De inkomensongelijkheid stijgt door de plannen van de VVD. Dit komt onder andere door het bevriezen van het minimumloon en lagere uitkeringen. De werkloosheid daalt met 0,4% extra in deze kabinetsperiode door de plannen van de VVD. Op langere termijn stijgt de werkgelegenheid met 3,5%. Dit komt onder andere door de optie om de AOW later in te laten gaan. De VVD verlaagt de overheidsuitgaven met 4,3 miljard euro, onder meer door bevriezen uitkeringen, bezuinigingen op de huurtoeslag, de publieke omroep en internationale samenwerking.  De VVD wil een collectieve lastenverlaging van 12 miljardeuro. De lasten voor bedrijven stijgen wel met 2,7 miljard euro door een hogere verhuurderheffing voor woningcorporaties. Gezinnen betalen juist 14,7 miljard euro minder belasting. De lasten op inkomen en arbeid gaan bij de VVD met 14,2 miljard euro omlaag.

PvdA – Partij van de Arbeid

Bij de PvdA profiteren vooral de lage inkomens in koopkracht, maar ook de hogere inkomens gaan er op vooruit. Onder andere het afschaffen van het eigen risico in de zorg heeft een positief effect op de koopkracht. De inkomensongelijkheid daalt hierdoor bij de PvdA. Op de langere termijn hebben de plannen van de PvdA weinig effecten op de werkgelegenheid. Op korte termijn heeft het pakket wel een voordelig effect, onder andere door de gesubsidieerde banen en intensiveringen in het onderwijs. De PvdA verhoogt de overheidsuitgaven met 22,2 miljard euro, vooral door hogere uitgaven aan sociale zekerheid – 5,7 miljard voor verhoging AOW, hogere kinderopvangtoeslag -. Ook wil de partij 40.000 extra gesubsidieerde banen en een impuls voor het onderwijs van 2,6 miljard euro.  De PvdA wil een collectieve lastenverzwaring van 10 miljard euro. De rekening wordt vooral betaald door bedrijven: 17,4 miljard euro. Gezinnen betalen juist 7,9 miljard euro minder. De lasten op arbeid en inkomen gaan met 1 miljard euro omlaag.

SP – Socialistische Partij

De koopkracht van lage inkomens verbetert bij de SP, hoge inkomens leveren juist in. Dat is vooral een gevolg van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Ook de hogere vierde belastingschijf draagt hier aan bij. De SP verkleint de inkomensverschillen het meest vergeleken met alle andere doorgerekende programma’s. De partij investeert in de zorg en sociale zekerheid. Dat kost de overheid in 2021 zo’n 16 miljard euro. Naar de zorg – de partij wil een Nationaal Zorgfonds optuigen – gaat het meeste geld: 11 miljard euro. De werkgelegenheid stijgt in die sector daardoor met 1,4% per jaar. De kosten voor de sociale zekerheid vallen hoog uit omdat de SP de minimumlonen en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 10% wil laten stijgen en door de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Gezinnen betalen in de SP-plannen 7,6 miljard euro minder belastingen en premies doordat het belastingtarief in de eerste schijf wordt verlaagd. De zorgpremie wordt inkomensafhankelijk. Hogere inkomens betalen juist meer belasting. Voor bedrijven stijgen de lasten met 12,6 miljard euro omdat onder meer de vennootschapsbelasting wordt verhoogd. De lasten op inkomen en arbeid gaan met 8,2 miljard euro omlaag.

CDA – Christen Democratisch Appél

Vooral de wat hogere inkomens gaan er op vooruit bij het CDA. Ook gaan werkenden er meer op vooruit dan uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. De inkomensongelijkheid wordt groter bij het CDA.

Op langere termijn neemt de werkgelegenheid af bij het CDA, dit komt onder andere door ‘kind gerelateerde maatregelen’, waardoor de werkgelegenheid van mensen met kinderen afneemt.

De overheidsuitgaven gaan bij het CDA met 3,9 miljard euro omhoog, onder andere door extra geld voor Defensie. De lasten gaan bij het CDA 6,5 miljard euro omlaag, zowel bij gezinnen als bedrijven. De lasten op inkomen en arbeid gaan met 6,1 miljard euro omlaag.

D66 – Democraten 66

Bij D66 gaan alle inkomensgroepen er ongeveer evenveel op vooruit. Wel profiteren werkenden en gepensioneerden meer dan uitkeringsgerechtigden. De snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek heeft een negatief effect op het koopkrachtbeeld. Al met al wordt de inkomensongelijkheid iets kleiner bij D66. De werkgelegenheid neemt zowel op de korte als op de langere termijn toe bij D66, onder andere doordat de AOW in de plannen van D66 later kan ingaan. De overheidsuitgaven gaan bij D66 met 5,4 miljard euro omhoog, onder meer door extra geld voor onderwijs. Daar staat wel een bezuiniging op zorg tegenover. De collectieve lasten dalen met 3,4 miljard euro, waarbij gezinnen 7,4 miljard euro minder premies en belastingen betalen. Bedrijven gaan juist 3,8 miljard euro meer betalen. De lasten op inkomen en arbeid gaan met 10,8 miljard euro omlaag.

GL – GroenLinks

De lage- en middeninkomens gaan er bij GroenLinks meer op vooruit dan de hogere inkomens. Werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden gaan er ongeveer evenveel op vooruit. De werkgelegenheid op korte termijn en de structurele werkgelegenheid gaat bij GroenLinks in de plus, doordat mensen de optie krijgen de AOW later in te laten gaan.

De overheidsuitgaven gaan bij GroenLinks met 10 miljard euro omhoog, vooral door uitgaven: Milieu 2,4 miljard euro, Zorg 4,7 miljard euro en onderwijs 2,8 miljard euro. Daar staat een bezuiniging op de zorgtoeslag tegenover: 5,1 miljard euro. De collectieve lasten blijven bij GroenLinks per saldo ongewijzigd al worden de lasten wel verschoven van gezinnen naar bedrijven. De lasten op inkomen en arbeid worden met 26,4 miljard euro teruggeschroefd. Daar staat tegenover dat de lasten op vermogens en de milieubelastingen omhoog gaan.

CU – ChristenUnie

De ChristenUnie wil een vlaktaks met twee belastingschijven. Daardoor neemt de koopkracht van vooral middeninkomens toe. Ook gepensioneerden profiteren van een hogere ouderenkorting, uitkeringsgerechtigden houden meer over dankzij een hogere kinderbijslag. De inkomensverschillen worden door de plannen iets kleiner. De collectieve lasten dalen in 2021 bij de ChristenUnie met 3,8 miljard euro. Gezinnen betalen 5,6 miljard euro minder belasting en premies, voor bedrijven stijgen de lasten met 1,2 miljard euro. Veel geld gaat naar lastenverlichting voor werknemers omdat de tarieven in box 1 – inkomen uit werk en woning – worden verlaagd; namelijk  € 13,6 miljard euro. De belasting op vermogen en winst wordt met 2,3 miljard euro verhoogd. Milieuvervuiling wordt zwaarder belast; er komt een kilometerheffing en een CO2-belasting. Dat levert bijna 5 miljard euro op. Het eigen risico wordt met 100 euro verlaagd, maar de totale zorgkosten blijven onveranderd. Verder buigt de partij 3,4 miljard euro om bij de sociale zekerheid doordat de huurtoeslag vervalt en wordt verrekend in de huren. De uitgaven voor defensie worden met 2 miljard euro verhoogd.

Links scoort met koopkracht – Rechts scoort bij werkgelegenheid

De drie linkse partijen PvdA, SP en GroenLinks zijn het best voor de koopkracht als zij hun verkiezingsprogramma kunnen uitvoeren. De VVD-plannen zijn goed voor de werkloosheid op de lange termijn, maar voor de komende jaren presteren de linkse partijen weer beter op werkgelegenheid. Dat blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s die het Centraal Planbureau heeft gepubliceerd.

Werd er bij de vorige verkiezingen vooral gekeken hoe er de komende vier jaar moest worden bezuinigd, nu kan er dankzij de economische groei vooral worden geïnvesteerd. Het Centraal Planbureau heeft in totaal 1.165 maatregelen van elf partijen doorgerekend. De verschillen zijn groot, er valt dit jaar echt iets te kiezen, merkt directeur Laura van Geest op. Dat geldt vooral voor de structurele werkgelegenheid, de koopkracht en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Al die verschillen zijn groter dan bij de vorige verkiezingen.

Lees meer

Holland Nieuws | 34

Eurovisie Songfestival: Chaos bij organiserende Oekraïense omroep NTU 

Een groot aantal leden van het organiserend comité van het Eurovisie Songfestival 2017 is opgestapt. In een brief die ze hebben gestuurd aan de Oekraïense omroep NTU schrijven ze dat er sinds het aanstellen van een nieuw hoofd van het organisatiecomité voor de Kerst 2016 geen enkele voortgang is geboekt. Ze voelen zich aan de kant geschoven. De finale van het festival is in mei in de Oekraïense hoofdstad Kiev en de chef is benoemd door de NTU.

De 21 leden klagen dat ze geen bevoegdheid meer hebben om beslissingen te nemen over de organisatie van het festival. Het nieuwe hoofd heeft de volledige controle gekregen. Onder de vertrekkers zijn de twee uitvoerend producenten, Oleksandr Kharebin en Victoria Romanova. De opstellers van de brief schrijven dat ze de NTU herhaaldelijk – zowel schriftelijk als mondeling – om duidelijkheid over de organisatie hebben gevraagd, omdat de nieuwe chef geen openheid van zaken wil geven en niets lijkt te doen om het project te laten slagen. Ook was er geen overleg mogelijk over de taakverdeling. Daardoor liggen de voorbereidingen al twee maanden stil. Ze zeggen met spijt hun werk op te geven, maar niet verder te kunnen onder deze omstandigheden. Het ontbreekt hen aan vertrouwen in de goede afloop van het project.

De organiserende omroep NTU heeft gezegd dat alles volgens plan verloopt en dat het doorgaan van het evenement niet in gevaar is. Minister-President Volodimir Grojsman herhaalde dat in een kabinetszitting die op tv televisie werd uitgezonden.

De European Broadcasting Union wil niet reageren op het vertrek van het team, maar heeft de  Oekraïense omroep NTU gewezen op het belang van een goede organisatie. Er waren al eerder problemen rond het Eurovisie Songfestival. Lange tijd was onduidelijk of het wel gehouden zou worden in Kiev en toen dat besloten was, was er onenigheid over de locatie van de openingsceremonie.

De Oekraïense Orthodoxe Kerk had er bezwaar tegen om die te houden in de Sint-Sofiakathedraal. Het evenement zelf wordt gehouden in het Expocenter in Kiev. Ook in de aanloop naar de kaartverkoop waren er problemen. Tickets ijn nu te koop. De prijzen voor de repetities, de halve finales  op dinsdag 9 en donderdag 11 mei  en de finale  op zaterdag 13 mei 2015 variëren van € 8,00 tot € 500,00. Voor Nederland doet de meidengroep O’G3NE mee aan het songfestival. De drie zusjes presenteren hun nummer over ruim een maand.

Villa Johan Cruijff in Barcelona te koop

De villa van Johan Cruyff in Barcelona staat te koop. Zijn vrouw Danny wil het huis voor 5,3 miljoen euro van de hand doen. Daarvoor krijgt de koper een witte villa van 574 vierkante meter. Er zijn negen slaapkamers en zeven badkamers aanwezig. De familie Cruijff heeft het huis in 1991 gekocht. Ze beleefden er niet alleen maar mooie momenten; in 2012 werd er ingebroken. Er werden toen gouden horloges en bekers, die hij won tijdens zijn voetbalcarrière, gestolen. Johan Cruijff overleed op 24 maart 2016  aan de gevolgen van longkanker. Het is niet bekend waar zijn vrouw gaat wonen.

Alberto Stegeman stoort zich aan de negatieve uitlatingen van Beau van Erven Dorens

Alberto Stegeman vindt het niet chic als tv-makers negatieve uitspraken doen over hun voormalige werkgever. Dat geeft hij aan in een interview met het Algemeen Dagblad. Hij vindt dat je voorzichtig moet zijn met uitspraken naar buiten toe en al helemaal als je in het middelpunt van de belangstelling staat, vindt hij.

‘Waar ik me aan stoor zijn collega’s die lovend waren over de zender, maar na hun vertrek ineens een bak stront over hun oude werkgever gooien. Dan ben je toch geen knip voor de neus waard? ‘.

Op de vraag of hij doelt op Beau van Erven Dorens – die na een paar jaar SBS 6 weer terugkeerde naar RTL 4 – antwoordt hij: ‘Ja, Beau bijvoorbeeld. Waarom doe je dat nou? Je hebt er wel jaren van gevreten. Zoek het een keertje bij jezelf’. Alberto Stegeman zelf zou het nooit doen.

‘Als ik ooit bij SBS wegga – en dat ben ik helemaal niet van plan – beloof ik hierbij dat je mij nooit een slecht woord over die zender zult horen zeggen’. In het bedrijf laat Alberto Stegeman wel van zich horen. ‘Ik ben iemand die intern zijn mond niet houdt. Ik vertel weleens hoe ik het zie daar. Maar ik ben voorzichtig met uitspraken naar buiten toe’. Hij is blij dat het wat beter gaat met SBS 6. ‘Ik ben daar zeker mee bezig. Het is voor mij natuurlijk ook belangrijk dat het goed gaat met SBS. Maar ik proef veel optimisme binnen de organisatie’.

Henk Krol hoeft subsidie Gay Krant niet zelf terug te betalen

Henk Krol hoeft de Stichting Vrienden van de Gay Krant niet ruim € 200.000,00 te betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. De Stichting Vrienden van de Gaykrant moet € 200.000,00 subsidie terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs, omdat deugdelijke onderbouwing van de uitgaven ontbrak. De stichting heeft dat geld niet en eist het geld terug van Henk Krol. Volgens de stichting heeft hij subsidiegelden gebruikt voor privédoeleinden en zou hij geen goede administratie hebben gevoerd. De rechtbank oordeelde dat de stichting hier geen bewijzen voor kan leveren. Dat het ministerie de subsidie terugeiste, is volgens de rechtbank ook het gevolg van de handelwijze van de overige bestuursleden.

Frans Bauer wordt vaker depressief dan vrolijk van televisie

Frans Bauer vindt het huidige aanbod op televisie tegenvallen. De zanger en presentator mist gezelligheid op televisie. ‘Ik word er vaker depressief van dan vrolijk’. In gesprek met Algemeen Dagblad zegt de Brabantse zanger dat hij meer muziek en spelshows op televisie zou willen zien. ‘De tv is een beetje een krant geworden met beeld. Ik denk dat mensen toe zijn aan ouderwetse tv: lekker ontspannen en lachen op de bank met een zak chips erbij’.

Frans Bauer denkt desgevraagd dat dat probleem vooral bij de publieke omroep ligt. ‘De overheid investeert er niet meer in, dus krijgen de omroepen allemaal een klein stuk van de taart. Daarom doet RTL het zo goed op vrijdagavond; daar ga je nog wel voor zitten’.

Als Frans Bauer tijd heeft kijkt hij graag naar Linda de Mol met Miljoenenjacht en naar All You Need is Love. Ook is hij fan van Paul de Leeuws Wie steelt mijn show. ‘Verder ben ik een enorme fan van scripted reality zoals Beschuldigd. Ik ken niet alle namen, dus dat geeft al aan dat het vluchtige tv is. En ik kijk gedwongen met Mariska mee naar Goede Tijden, Slechte Tijden’.

Douwe Bob brengt eerbetoon aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

Douwe Bob brengt op 4 mei 2017 een eerbetoon aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De singer-songwriter woont de jaarlijkse dodenherdenking bij het Nationaal Monument Westerbork bij.

‘Het is voor mij een grote eer om gevraagd te worden om te spelen tijdens deze belangrijke herdenking op deze zeer belangrijke plek, zegt hij. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft hem gevraagd onder meer zijn nummers Pass It On en Fine Line te spelen op 4 mei 2017 tijdens de dodenherdenking in het voormalige Drentse kamp.

‘Het doet me veel dat het Herinneringscentrum me heeft gevraagd vanwege de inhoud van mijn nummers’. De dodenherdenking bij oorlogsmonument Westerbork begint om 19.00 uur met een stille tocht. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork nodigt iedereen uit de herdenking bij te wonen.

Jacques Monasch toch lijsttrekker van Nieuwe Wegen

Het partijbestuur van Nieuwe Wegen heeft de nieuwe lijsttrekker Alfred Oosenbrug van zijn functie gehaald. Oprichter en voormalig PvdA-Kamerlid Jacques Monasch neemt de koppositie over. De partijleiding van Nieuwe Wegen denkt dat de ervaring van Jacques Monasch ‘onontbeerlijk is om het geluid van Nieuwe Wegen zo goed mogelijk te laten doorklinken, staat in een persbericht.

Begin dit jaar werd verzekerings-en pensioendeskundige Alfred Oosenbrug benoemd tot lijsttrekker. Volgens oprichter Jacques Monasch paste het bij zijn partij om geen beroepspoliticus aan te wijzen. Alfred Oosenbrug blijft zich wel inzetten voor Nieuwe Wegen. Hij gaat zich volgens het partijbestuur richten op financiële en fiscale onderwerpen, zoals de AOW en pensioen.

Kwart ambtenaren van ministerie van Justitie en Veiligheid wil ander werk

Bijna een kwart van de werknemers op het ministerie van Justitie en Veiligheid wil op korte termijn weg. Dat blijkt uit een intern onderzoek onder 1300 mensen op het departement. Het Algemeen Dagblad kreeg het vertrouwelijke onderzoek in handen. Het ministerie bevestigt de cijfers; de woordvoerder noemt de situatie ‘zorgelijk’. Zo’n 23% van de ondervraagde medewerkers wil op korte termijn ander werk.

De meest genoemde klacht in het onderzoek is de hoge werkdruk. Die zou te maken hebben met de politieke onrust rond het ministerie. Ook wordt gesproken over slechte communicatie en een angstcultuur. Het ministerie lag de afgelopen jaren onder vuur, onder meer door de Teevendeal.

Drie bewindslieden traden vanwege deze affaire al af en dat waren  de Minister Ivo Opstelten, Minister Ard van der Steur en staatssecretaris Fred Teeven.  En Tweede Kamervoorzitter Erika Miltenburg stapte op. ‘We zitten op het departement al midden in een veranderingsproces. We zullen de resultaten van het recente onderzoek nu eerst bestuderen’, aldus een woordvoerder.

Om brand te voorkomen willen de molenaars van Kinderdijk af op van de wensballonnen

De molenaars van het werelderfgoed Kinderdijk willen dat wensballonnen in de omgeving verboden worden. Ze zijn bang dat een dergelijke ballon een van de historische molens in de as legt.

RTV Rijnmond schrijft dat sommige molenaars tijdens de jaarwisseling niet hebben geslapen en met de tuinslang in de hand naast hun molen hebben gezeten. De afgelopen jaren is het al een paar keer bijna misgegaan.

Tijdens de jaarwisseling kwam een wensballon in de wiek van een molen terecht. ‘We hebben er al een keer een brandend in het riet gevonden en ook op tien meter afstand van een molen. Als er een wensballon op de rieten kap terechtkomt, staat de molen in enkele minuten in lichterlaaie’, zegt een molenaar. Vijftien van de negentien molens zijn bewoond. De voorzitter van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk wil daarom dat de verkoop en het afsteken van wensballonnen in de gemeenten Molenwaard en Alblasserdam wordt verboden. De burgemeester van Alblasserdam gaat kijken of een verbod zinvol is.

Indisch herinneringscentrum gaat verhuizen van Arnhem naar Den Haag

Het Indisch Herinneringscentrum gaat verhuizen van Arnhem naar Den Haag. Het centrum heeft meer ruimte nodig en Arnhem kan die niet op tijd bieden.

Uit een onderzoek uit duizenden belangstellenden bleek een voorkeur voor Den Haag, omdat de stad bekend staat als ‘Indische stad’, door de grote Indische gemeenschap, het Indisch monument, de jaarlijkse herdenking van de capitulatie van Japan en de grote jaarlijkse Pasar, de Indische markt.

Het Indisch Herinneringscentrum is nu gevestigd op Landgoed Bronbeek aan de grens met Velp; nabij Arnhem. Er is daar nog wel sprake geweest van nieuwbouw ten behoeve van het herinneringscentrum, maar die zou volgens directeur Yvonne van Genugten van de Stichting Indisch Herinneringscentrum te lang op zich laten wachten om de eerste generatie Indische Nederlanders nog te bedienen.

Dergelijke nieuwbouw zou wel vijf tot acht jaar kunnen duren, vreest Yvonne van Genugten. De eerste generatie wordt nadrukkelijk in ere gehouden, ook al houdt het centrum zich ook druk bezig met jongere mensen van Indische afkomst, bijvoorbeeld tijdens zogenoemde ‘Indische salons’. ‘Het Indisch Herinneringscentrum wordt een volwaardig herinneringscentrum voor een nationaal en internationaal publiek met aandacht voor het Indisch materieel en immaterieel erfgoed. We ontwikkelen onder andere een publiekspresentatie, een kenniscentrum, een ontmoetingscentrum met ruime aandacht voor educatie en inhoudelijke activiteiten’, stelt de directeur. Los van het feit dat de stichting weet dat een verhuizing naar Den Haag aanstaande is, wordt er nog wel gezocht naar een geschikt pand.

Kabinet VVD/PvdA wil salarissen van presentatoren van publike omroep aan banden leggen 

Het kabinet wil strengere regels voor zeer hoge salarissen die van belastinggeld worden betaald, bijvoorbeeld die voor presentatoren bij de publieke omroep en managers in de zorg. Werknemers in de publieke en semipublieke sector – bijvoorbeeld ook onderwijs – mogen voortaan niet meer verdienen dan een Minister.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zake  maakte de stap bekend. Voor bestuurders werd het maximum eerder al teruggebracht naar een Ministerssalaris  € 181.000,00 euro in 2017. Matthijs van Nieuwkerk zou zo’n € 580.000,00 per jaar verdienen. Ook Giel Beelen kwam onlangs in opspraak omdat hij zo’n € 560.000,00 per jaar zou verdienen. Met de aanpak van de salarissen van werknemers in de publieke en semipublieke sector is de laatste stap gezet bij het uitvoeren van de afspraak die VVD en PvdA maakten toen zij samen gingen regeren. Het kabinet wil meer ‘maatschappelijk aanvaardbare’ salarissen. Een maximum zou bijdragen aan het vertrouwen in de publieke en semipublieke sector. Medisch specialisten en luchtverkeersleiders vallen niet onder het voorstel.

Lees meer

Holland Nieuws | 33

Waarom kies jij

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 lijkt Nederland steeds meer verdeeld over politieke eilanden. Terwijl het debat in Den Haag volop wordt gevoerd, is het voor kiezers moeilijk om in discussie te raken met iemand buiten de eigen politieke bubbel. Om zulke bubbels te doorbreken introduceert Waaromkiesjij.nl online ‘politiek speeddaten’, waarbij op basis van politieke voorkeur men automatisch wordt gekoppeld aan een politieke tegenstander.

Zo kan men in een chatomgeving aan de hand van stellingen haar of zijn stem laten horen, een eigen mening toetsen en de discussie aangaan met een andere Nederlander. Als de discussie op z’n eind loopt, kiest men met één klik voor een nieuwe stelling of een nieuwe gesprekspartner. Door Nederlanders zelf aan het woord te laten brengt Waaromkiesjij.nl het politieke proces dichter bij de burger. Want een publiek debat hoort niet alleen door politici, maar juist ook door de bevolking gevoerd te worden.

‘We bieden mensen de kans om uit hun filterbubbel te stappen’, zegt één van de oprichters, Sem Houben. Om de site te gebruiken moeten bezoekers hun partijvoorkeur invullen. Daarna worden ze gekoppeld aan iemand die een partij aan de andere zijde van het politieke spectrum aanhangt, met wie ze het gesprek kunnen aangaan. De site kan anoniem worden gebruikt en is te vinden onder: www.waaromkiesjij.nl

Engie E&P Nederland ziet af van proefboringen naar gas in zee bij Schiermonnikoog

De proefboringen naar aardgas bij Schiermonnikoog mogen doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren van verschillende actiegroepen tegen de boringen ongegrond verklaard. De actiegroepen van Schiermonnikoog, verenigd in Horizon Schiermonnikoog en zeventien natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Urgenda en Milieudefensie vinden dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de gevolgen die ook na de boringen kunnen plaatsvinden. Volgens de Raad van State is meer onderzoek niet nodig, omdat het gaat om proefboringen waar gas wordt opgespoord en er niet meteen gas wordt gewonnen. Voor het daadwerkelijk winnen van gas is weer een aparte vergunning nodig.

De tegenstanders hoeven niet bang te zijn dat de boringen schade veroorzaken aan de natuurgebieden bij Schiermonnikoog of dat het landschap eronder lijdt, aldus de Raad van State. Minister Henk Kamp gaf in 2016 toestemming om twee proefboringen te doen naar aardgas bij Schiermonnikoog aan het van oorsprong Frans gasbedrijf ENGIE E&P Nederland. Hij kon de vergunning voor de boringen niet weigeren, zei hij toen. Na de uitspraak door de Raad van  State heeft het energiebedrijf medegedeeld af te zien van de twee proefboringen naar gas in de Noordzee bij Schiermoninkoog.

Peiling over vluchtelingen beleid van de Nederlanders

Van de Nederlanders vindt 52%  dat vluchtelingen alleen nog maar in de eigen regio moeten worden opgevangen. En de vluchtelingen die wel een verblijfsstatus krijgen, moeten zo snel mogelijk integreren en daar moet Nederland meer in investeren, zegt 69% van de  4.626 NU-panelleden aan hebben.

Maar liefst 86% vindt dat Nederlandse taallessen vanaf de eerste dag dat zij worden opgevangen verplicht moet worden gesteld. Het kabinet biedt asielzoekers op dit moment alleen de mogelijkheid om pas bij het verkrijgen van een verblijfsstatus taallessen te volgen, ook bij vluchtelingen uit Syrië waarvan het overgrote merendeel op een verblijfsstatus kan rekenen.

Over het asielbeleid van het kabinet PvdA/VVD is het panel kritisch. Van de ondervraagden vindt maar liefst 64% het kabinet de afgelopen jaren slecht is omgegaan met de vluchtelingenstroom. En 87% heeft aangegeven het thema asiel een belangrijk onderwerp voor de verkiezingen te vinden. Voor 62% is het asielbeleid in meer of mindere mate doorslaggevend voor de partijkeuze bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.

De Nederlanders echten veel waarde aan een  eerlijke verdeling van vluchtelingen onder de Europese lidstaten; 55% vindt dit het belangrijkst. Voor maximaliseren van het aantal asielzoekers per jaar  is 36% een voorstander. En van integratie van deze nieuwkomers 25%. Ook is 59% het er niet mee eens dat Nederland minder moet doen voor de noodopvang van vluchtelingen.

De vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen moeten dus snel integreren en daar moet meer in geïnvesteerd worden, maar tegelijkertijd moeten uitgeprocedeerde asielzoekers Nederland sneller verlaten, vindt 89% van de ondervraagden. De bed-bad-brood-regeling – die opvang biedt aan asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd – moet worden afgeschaft volgens 50% tegen 42% die het hier in meer of mindere mate mee oneens zijn.

Openbaar Ministerie gaat jihadgangers vervolgen die in IS-gebied zijn

Het Openbaar Ministerie gaat jihadisten die nog in Syrië en Irak zijn in Nederland vervolgen. Dat zegt landelijk coördinerend officier terrorisme Ferry van Veghel in Nieuwsuur. ‘Gelet op de grote risico’s van de mensen die terugkomen uit dit gebied, willen we niet wachten met het openen van strafrechtelijke onderzoeken tot ze terugkomen. We willen daar nu al beginnen en ook gaan vervolgen in hun afwezigheid’. In maart is de eerste zitting tegen twaalf jihadgangers die zich nog bevinden in IS-gebied. Het is uiteindelijk de bedoeling om zoveel mogelijk terroristen die zich hebben aangesloten bij IS in Nederland voor de rechter te brengen.

De geheime dienst AIVD meldde dat er in totaal 280 jihadistische strijders zijn afgereisd naar Syrië en Irak. 190 van hen bevinden zich nog steeds in het strijdgebied. ‘Van deze 190 strijders vinden we het mogelijk om strafrechtelijke dossiers aan te leggen. We weten dat ze zich in strijdgebied bevinden. Vaak liggen er ook aangiftes van ouders of familieleden en er kan bewijs worden gehaald van Facebookaccounts’, zegt Ferry van Veghel. Ook jihadstrijders die door IS zijn doodverklaard, worden door het Openbaar Ministerie onderzocht en vervolgd. Volgens IS zijn er 40 Nederlandse strijders gesneuveld. Maar dat gelooft Ferry van Veghel niet. ‘Er zijn voorbeelden bekend van mensen die zogenaamd dood zouden zijn, maar toch op weg waren naar Europa. Alleen als we echt zeker weten dat iemand dood is, stoppen we de zaak. Dat is in een zaak gebeurd. De 39 andere vermoedelijke doden lopen we allemaal door’.

Programma’s grote politieke partijen en bewegingen in strijd met rechtsstaat

In bijna de helft van de verkiezingsprogramma’s staan voorstellen die lijnrecht ingaan tegen de huidige Grondwet en de rechtsstaat. Deze Nederlandse politieke partijen komen met voorstellen die bijvoorbeeld inbreuk maken op de rechtszekerheid, op fundamentele mensenrechten of op de toegang tot een onafhankelijke rechter.

In het verkiezingsprogramma van de PVV staan de meeste voorstellen die in strijd zijn met internationale verdragen, afbreuk doen aan de rechtsstaat of botsen met de huidige Nederlandse regels. Dat concludeert een commissie van hoogleraren die in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten dertien partijprogramma’s heeft doorgelicht op hun gevolgen voor de rechtsstaat.

Nagenoeg alle dertien verkiezingsprogramma’s bevatten volgens de hoogleraren één of meer maatregelen die de rechtsstaat kunnen verzwakken en vijf van de dertien stelt maatregelen voor die in strijd zijn met de democratie en rechtsstaat. Het CDA stelt bijvoorbeeld voor om buitenlandse financiering van moskeeën te verbieden, VNL heeft het plan om criminelen met een dubbele nationaliteit te denaturaliseren. De PVV wil geen immigranten uit islamitische landen meer toelaten en de VVD bepleit om Nederlanders die zich aansluiten bij een terroristische organisatie eventueel stateloos te maken. Deze voorstellen zijn in strijd met geldende mensenrechten of openlijk discriminerend ten opzichte van bepaalde groepen burgers, meldt de commissie.

De Nederlandse Orde van Advocaten bekeek ook de politieke programma’s van de vorige verkiezingen, vier jaar geleden en concludeert dat er nu ‘beduidend meer’ voorstellen in staan die in strijd zijn met de huidige rechten en vrijheden. Vier jaar geleden dat gold namelijk voor twee van de tien onderzochte programma’s, nu zijn dat er dus vijf van de dertien. De commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft de programma’s bestudeerd van de dertien partijen die in december 2016 met twee of meer zetels in de Tweede Kamer zaten.

Talkshow Eva Jinek en Jeroen Pauw heet Pauw en Jinek – De Verkiezingen

De talkshow die Eva Jinek en Jeroen Pauw samen gaan presenteren in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heet Pauw & Jinek – De Verkiezingen. De eerste aflevering is op maandag 27 februari en de laatste op vrijdag 17 maart 2017. Dat hebben KRO-NCRV en VARA laten weten. In Pauw & Jinek – De Verkiezingen praten de twee met alle politici, politiek commentatoren, prominenten en de belangrijkste gasten uit het nieuws over de lopende verkiezingsstrijd.

De omroepen spreken over ‘een politiek café met de politici aan tafel en aan de bar, debatten tussen gasten, cabaret en livemuziek’. De uitzendingen komen vanuit Amsterdam. ‘Het verkiezingscircus en alle trucs die daarbij horen zijn de thema’s van de uitzendingen. We praten niet alleen iedere dag met de politici, maar ook met de mensen die de verkiezingen van een afstandje kunnen beschouwen. Alle rumoer rondom de verkiezingen komt bij ons samen’, aldus Jeroen Pauw.

Eva Jinek: ‘Belangrijk is dat we een balans in het programma vinden die er voor zorgt dat we de kiezer, die thuis op de bank zit, bereiken en goed informeren. En dat zonder de informatie te herhalen die al door de politieke spindokters en imagodeskundigen de wereld in geholpen wordt’. Pauw & Jinek – De Verkiezingen  zal net als Pauw en Jinek elke avond om 23.00 uur te zien zijn op NPO 1.

PVV, Partij voor de Dieren en DENK doem niet mee aan kieswijzer KRO-NCRV

De PVV, de grootste partij in de peilingen, heeft geweigerd om mee te werken aan de kieswijzer van KRO-NCRV. Dat meldt de omroep. Naast stemwijzers als de StemWijzer en het Kieskompas, heeft KRO-NCRV een levensbeschouwelijke kieswijzer gepresenteerd.

Hierin geven ethische kwesties en morele dilemma’s de doorslag bij de keuze voor een partij. ‘De dertien fracties die op dit moment in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd, zijn benaderd. Tien ervan hebben hun medewerking verleend’.

De partijen verleenden hun medewerking door hun standpunten over de gedetailleerde standpunten te formuleren en te delen met de makers van de levensbeschouwelijke kieswijzer. ‘De PVV, Partij voor de Dieren en DENK hebben besloten van deelname af te zien en zijn niet meegenomen in het resultaat’. De levensbeschouwelijke kieswijzer bestaat uit 22 vragen, verdeeld over de categorieën medisch-ethisch, zorg, solidariteit, multiculturele samenleving en duurzaamheid. Er staan stellingen in over bijvoorbeeld embryoselectie, feestdagen, stervenshulp en vluchtelingenopvang.

Leo Fijen, hoofd Levensbeschouwing bij KRO-NCRV, zegt: ‘Bij de andere kieswijzers komen ethische vraagstukken er wat bekaaid vanaf, terwijl ze raken aan de fundamentele vragen die mensen bezighouden. Daarom geven wij meerdere antwoordopties die mensen hopelijk tot nadenken aanzetten’. Uit de kieswijzer blijkt volgens Leo Fijen dat de verschillen tussen de partijen niet alleen langs religieuze scheidslijnen te lopen. ‘Er wordt zeer verschillend gedacht over vragen rond euthanasie en het opgeven van christelijke feestdagen’. KRO-NCRV besteedt op 26 februari 2017 in de programma’s Kruispunt en Jacobine op Zondag aandacht aan de levensbeschouwelijke kieswijzer.

Voetbalclub in Bladel stuurt spelertjes weg omdat ze  te weinig loten hebben verkocht

De voetbalclub Bladella uit het Brabantse Bladel heeft het lidmaatschap van vier kinderen van tussen de 10 en 14 jaar oud ingetrokken. De voetballertjes verkochten te weinig loten bij de Nieuwjaarsloterij. Normaliter worden de kosten van de niet-verkochte loten afgeschreven van de rekening van de ouders, maar die wilden niet betalen.

De moeder van een 10-jarig slachtoffer vertelt aan Omroep Brabant dat haar zoon 10 van de benodigde 25 loten, die een euro per stuk kosten, had verkocht. ‘De meeste ouders betalen de club gewoon om geen gezeur te hebben’, zegt de moeder. ‘Maar ik vind dat je als club gewoon blij moet zijn met elke euro’. Pim Lavrijsen van VV Bladella zegt de situatie te betreuren, maar dat het bestuur de regels volgt.

‘Een aantal jaar geleden is tijdens een ledenvergadering besloten dat dit de gang van zaken is. Bij een tennisvereniging moet je bardiensten draaien. Als je dat niet wilt, kan je het ook afkopen’.

Pim Lavrijsen vertelt dat het bestuur meermalen heeft geprobeerd om de € 10,00 tot € 15,00 van de ouders te innen. ‘Wij vinden het ook erg vervelend. De kinderen zijn de dupe’. Het bestuur heeft aan de ouders voorgesteld dat ze het verschuldigde bedrag overmaken, zodat de leden er bij de volgende vergadering over konden beslissen. Daarop zijn ze niet ingegaan.

De moeder zegt tegen de regionale omroep dat haar kind begrijpt dat het geld niet is overgemaakt, maar dat hij er flink van baalt. ‘Twee dagen heeft hij hoofdpijn gehad en hij moest overgeven’. De KNVB is niet te spreken over de gang van zaken en roept de club op het besluit terug te draaien. ‘Die spelertjes zijn er niet om geld te verdienen voor de club. Zij moeten met hun vrienden kunnen voetballen’, zegt de bond tegen Omroep Brabant. VV Bladella is niet van plan om op korte termijn gehoor te geven aan deze oproep.

De voetbalvereniging Bladella heeft ondertussen  tientallen bedreigingen binnengekregen na het royeren van vier jeugdspelers. De bedreigingen zijn zowel aan de club gericht als aan vrijwilligers persoonlijk. De club heeft aangifte gedaan, maar heeft weinig vertrouwen in de gevolgen daarvan. ‘We kregen van de politie te horen dat er te weinig capaciteit is’, zegt de voorzitter van de jeugdafdeling, Pim Lavrijsen. Het bestuur maakt zich in het bijzonder zorgen om een van de vrijwilligers die op het terrein van voetbalvereniging Bladella woont.

Commentaar van de redactie van Holland Magazine

Het bestuur heeft voorstellen gedaan aan de leden waar aan moet worden voldaan omdat ze zijn goedgekeurd. In een toelichting stelt het bestuur van VV Bladella dat besluit inhoudt dat zij als vereniging vinden dat leden niet alleen consument zijn van het voetbalproduct, maar dat van leden meer verwacht mag en moet worden. Zeker in de tijd dat zij als vereniging problemen hebben voldoende vrijwilligers te krijgen en te houden.

In het toelichting ontbreekt een aantal feiten. Niet staat vermeld of de jonge spelers wel instaat geacht kunnen worden om 25 loten te verkopen. En als dat dan niet lukt wordt het jeugd lid geroyeerd zonder na te gaan of ouders dat wel kunnen betalen. Voor velen is de contributie van een sportvereniging al een probleem maar ze doen het voor het kind; meestal van de kinderbijslagtoelage. De contributie voor deze jeugdspelers bij VV Bladella bedragen van € 125,00 tot € 160,00 per jaar.

De KNVB verwerpt dan ook terecht de genomen maatregel van VV Bladella. En mensen die weinig hebben te besteden lopen daarmee niet te koop. Het zal van wijsheid getuigen indien het bestuur van vv Bladella deze asociale maatregel gaat afschaffen en de geroyeerde leden de mogelijkheid bied weer lid te worden zonder inschrijfkosten in rekening te brengen. Kinderen mogen niet als voetbalproduct worden gebruikt. Dat is verwerpelijk en het zelfde geld voor de tientallen bedreigingen die de vv Bladella heeft ontvangen. Hoe verzint men het om op deze wijze in het Brabantse land te werk te gaan.

Lees meer

Koningin Wilhelmina | * 31 augustus1880 – † 28 november 1962

21 juni 1884 – Moeder prinses Emma en dochter prinses Wilhelmina

De geboorte van Wilhelmina Helena Pauline Maria, prinses van Oranje-Nassau, op 31 augustus 1880 in paleis Noordeinde in Den Haag, leek meteen de redding van de Oranje-dynastie. Wilhelmina werd geboren uit het tweede huwelijk van haar vader Koning Willem III  met prinses Emma van Waldeck en Pyrmont; geboren op 2 augustus 1858 in het Duitse stadje Arolsen2 augustus 1858 in het Duitse stadje Arolsen.

Uit het eerste huwelijk van koning Willem lll waren – op het moment van zijn verbintenis met prinses Emma – nog twee kinderen in leven, maar de verhouding tussen de vader en zijn zonen was bijzonder slecht. De koning wilde geen toestemming geven voor het voorgenomen huwelijk van zijn oudste zoon Willem, waarop deze boos vertrok naar Frankrijk. In 1879 overleed de kroonprins plotseling in Parijs. Prins Alexander was ziekelijk en depressief en leek voor het koningschap totaal ongeschikt. Hij overleed in 1884.

Omdat de drie zonen uit het eerste huwelijk van koning Willen III allemaal reeds overleden zijn, wordt hij na zijn overlijden opgevolgd door zijn dochter Wilhelmina. Omdat prinses Wilhelmina bij het overlijden van haar vader nog minderjarig is, regeerde Koningin Emma van 23 november 1880 tot en met 6 september 1898 uit naam van haar minderjarige dochter, als Koningin-Regentes.

H.M.koningin Wilhelmina in 1890

Ook daarna drukte zij een belangrijk stempel op het Nederlandse koningschap. Zij bleef de belangrijkste vertrouweling van de jonge koningin Wilhelmina. Deze Oranje-vrouwen vormden het Oranjehuis om tot een nationaal instituut.

Door haar beminnelijk en verstandig optreden heeft de koningin Emma, die vanaf de kroning van koningin Wilhelmina ‘koningin-moeder’ wordt genoemd, zeer zeker bijgedragen tot de versterking van de positie van de monarchie in Nederland. Zij overleed op 20 maart 1934; in Nederland zeer bemind. Het Groot- Hertogdom Luxemburg treedt in 1898 uit het Koninkrijk der Nederlanden. De reden hier is geweest dat een vrouwelijk staatshoofd voor hen niet acceptabel is.

Koning Gorilla

Willem III had als koning de Oranje-dynastie veel schade toegebracht. Zijn driftbuien en woest temperament, gecombineerd met zijn rijzige gestalte, forse baard en zware stem leverden hem de bijnaam Koning Gorilla op. Er werd schande gesproken van de grove manier waarop hij zijn eerste vrouw, de begaafde prinses Sophie van Wurtemberg – 1818 – 1877 – had behandeld.

In brede kring werd aangenomen dat de koning, als nakomeling van de krankzinnige Russische tsaar Paul I, geestelijk niet helemaal in orde was. Het huwelijk van de 62-jarige vorst met de jonge prinses leek hem goed te doen.

Wilhelmina vermeldt in haar herinneringen ‘Eenzaam maar niet alleen’ enkele tedere herinneringen aan haar vader, die overleed toen zij 10 jaar oud was.

Opvoeding in de kooi

De Kooi

De opvoeding van Wilhelmina werd zeer strak in de hand gehouden door koningin Emma. In het licht van de problemen met haar halfbroers – de prinsen Willem en Alexander – mocht deze opvoeding niet mislukken. Het hofleven heeft zij in haar memoires gekarakteriseerd met de omschrijving ‘de kooi’.

Pas na de troonopvolging als koningin kreeg Wilhelmina af en toe de gelegenheid een kijkje te nemen buiten ‘de kooi’ en in contact te komen met ‘het volk’. Het was duidelijk dat de prinses zo snel mogelijk op haar toekomstige taak als vorstin moest worden voorbereid, daar haar vader reeds bejaard was.

Op 6 september 1898 werd zij ingehuldigd als koningin in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De jonge koningin maakte aanvankelijk op velen een uitstekende indruk, niet alleen door haar knappe verschijning, maar ook door haar kennis van zaken en betrokkenheid. Een wereld van verschil met het paranoïde gedrag van koning Willem III. Aan de andere kant was koningin Wilhelmina vanaf het begin een vorstin ‘tussen verleden en toekomst’.

Inhuldiging H.M. koningin Wilhelmina

Inhuldigingsrede op 6 september 1898

Mijne Heeren, Leden der Staten-Generaal,

Reeds op jeugdigen leeftijd heeft God Mij door het overlijden van Mijnen onvergetelijken Vader tot den Troon geroepen, dien Ik onder het zoo wijze en zegenrijke Regentschap Mijner innig geliefde Moeder beklom. Na vervulling van Mijn achttiende levensjaar, heb Ik de regeering aanvaard; Mijne proclamatie heeft dit aan Mijn dierbaar Volk bekend gemaakt.

H.M. koningin Wilhelmina begeeft zich van het paleis op de Dam naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam

Thans is de ure gekomen, waarin Ik Mij, te midden van Mijne trouwe Staten-Generaal, onder aanroeping van Gods heiligen Naam, zal verbinden aan het Nederlandsche Volk, tot instandhouding van zijne dierbaarste rechten en vrijheden. Zoo bevestig Ik heden den hechten band, die tusschen Mij en Mijn volk bestaat, en wordt het aloude verbonden tusschen Nederland en Oranje opnieuw bezegeld. Hoog is Mijne roeping, schoon de taak, die God op Mijne schouders heeft gelegd. Ik ben gelukkig en dankbaar het Volk van Nederland te mogen regeeren, een volk klein in zielental, doch groot in deugden, krachtig door aard en karakter. Ik acht het een groot voorrecht, dat het Mijne levenstaak en plicht is al Mijne krachten te wijden aan het welzijn en den bloei van Mijn dierbaar Vaderland. De woorden van Mijnen beminden Vader maak ik tot de Mijne: ,’Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor Nederland doen.’’

Bij de vervulling van Mijne taak heb ik Uwe hulp en medewerking noodig, Mijne Heeren, Leden der Volksvertegenwoordiging; Ik ben overtuigd dat Gij Mij die in ruime mate zult verleenen. Laat ons samen arbeiden voor het geluk en den voorspoed van het Nederlandsche Volk. Dat zij Ons aller levensdoel! God zegene Uwen en Mijnen arbeid, dat strekke tot heil van Ons Vaderland’.

Daarna hief koningin Wilhelmina haar hand omhoog en legde de volgende eed af: ‘Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat Ik de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart zal aanwenden, welke de wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almagtig’.

Paul Kruger

Wilhelmina kon moeilijk wennen aan de grondwettelijke beperkingen van haar koninklijke macht

Ook zij kon, evenals haar vader, maar moeilijk wennen aan de grondwettelijke beperkingen van haar koninklijke macht. In Rusland en Duitsland was rond 1900 het goddelijk gezag van de aan het Oranjehuis verwante dynastieën van de Hohenzollern en de Romanovs nog onaangetast.

Koningin Wilhelmina geloofde rotsvast in het hechte verbond tussen God, Vaderland en Oranje. Zij beschouwde het bij uitstek als haar taak die band te handhaven en, in tijden van crisis, te verstevigen, ‘omstraald door God en de historie’. Daarbij vond ze inspiratie in die Oranjes die het Vaderland in beslissende momenten de reddende hand hadden toegestoken. Willem van Oranje en koning Willem I waren haar grote voorbeelden.

Op veel momenten trad koningin Wilhelmina duidelijk op de voorgrond, ook wanneer het ging om politiek gevoelige zaken. Zo was ze fel gekant tegen het Engelse ingrijpen in Zuid-Afrika ten koste van de Transvaalse boeren en zond ze een Nederlands oorlogsschip om Boerenleider Paul Kruger naar Europa te brengen. Wilhelmina ontving hem op paleis Het Loo en steunde Paul Kruger zoveel als ze kon.

Militaire belangstelling

Minister van Oorlog Hendrik Colijn

Militaire zaken hadden haar grote belangstelling en zij ijverde voor investeringen in de, in haar ogen sterk verwaarloosde, krijgsmacht. Wilhelmina had een uitgesproken voorkeur voor krachtdadig optredende ministers en wanneer een minister in haar ogen tekort schoot, aarzelde ze niet om haar ongenoegen hierover duidelijk te maken.

Een van haar favorieten was Hendrik Colijn – ‘een stoere krachtige en bij uitstek nationale figuur -, die als Atjeh-veteraan onder generaal Joannes van Heutsz – ook hij werd door ‘koningin Wilhelmina zeer hoog ingeschat – zijn sporen had verdiend.

Hendrik Colijn slaagde er als minister van Oorlog in – met de Militiewet van 1912 -, zeer naar koningin Wilhelmina’s zin, het leger sterk te vergroten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog – 1914 – 1918 – kon Nederland slechts met de grootste moeite buiten de strijd blijven.

In regeringskringen was men verdeeld over de ware vijand. Er was, als gevolg van de Boerenoorlogen veel anti-Engels sentiment. Aan de andere kant leek het niet waarschijnlijk dat een onafhankelijke Nederlandse staat zou kunnen voortbestaan in het geval van een Duitse overwinning in Europa.

Opperbevelhebber van het leger Cornelis Snijder

De zaak Cornelis Snijders

In 1918 wilde de Minister van Oorlog, Cornelis de Jonge, de opperbevelhebber van het leger, generaal Cornelis Jacobus Snijders, vervangen wegens defaitisme en pro-Duitse gevoelens. Koningin Wilhelmina had echter een groot vertrouwen in deze militair en weigerde met ontslag akkoord te gaan.

Cornelis de Jonge dreigde vervolgens dat alle ministers – met uitzondering van Minister-President Cort van der Linden –  zouden opstappen, maar koningin Wilhelmina hield voet bij stuk en de generaal bleef voorlopig. ‘Onze conclusie kan geen andere zijn dan dat zij haar grondwettelijke bevoegdheden en beperkingen uit het oog had verloren’, schrijft Kees Fasseur over deze affaire.

Elke Minister kon normaal gesproken na afloop van zijn regeerperiode rekenen op een koninklijke onderscheiding. Cornelis de Jonge was de enige minister uit het kabinet Cort van der Linden die met lege handen kwam te staan.

Jelle Troelstra 1918

Troon leek te wankelen

In november 1918 leek de troon van Wilhelmina te wankelen na een verklaring van socialisten-leider Jelle Troelstra dat de Duitse revolutie niet bij de grens zou stoppen. Al snel bleek echter dat er onvoldoende steun voor een linkse machtsovername was en dat het volk aan ‘de Willemien’ de voorkeur gaf boven ‘de socialen’.

In Den Haag en andere grote steden verscheen koningin Wilhelmina, haar man prins Hendrik en prinses Juliana in een open rijtuig dat door enthousiaste – en goed geïnstrueerde – soldaten werd voortgetrokken, toegejuicht door de menigte. De Eerste Wereldoorlog betekende een breuk in de Europese geschiedenis. Het Europa van de Vorsten behoorde voorgoed tot het verleden. Het algemeen kiesrecht bracht de macht definitief in handen van ‘burgerlijke’ regeringen.

De Russische revolutie en in het bijzonder de moord op de Russische tsaar en zijn familie, hadden koningin Wilhelmina diep geschokt.

De Coolsingel in Rotterdam in de jaren dertig

Geen imaginatie en durf

Ook in de jaren twintig en dertig bleef koningin Wilhelmina zich actief met de politiek bemoeien. Vooral tijdens kabinetsformaties liet zij niet na erop te wijzen dat ‘de krijgsmacht niet moest worden ondermijnd, dat een gezantschap bij de paus in Rome ongewenst was en dat de Sovjet-Unie onder geen enkele voorwaarde mocht worden erkend’. Tijdens de crisisjaren ergerde zij zich mateloos aan ‘het slome tempo van de bureaucratie’. In haar herinneringen hekelt zij de politici die het ‘ontbrak aan imaginatie en durf, aan doortastendheid en voortvarendheid en aan de werkelijke wil om een oplossing te vinden’.

Z.K.H. Prins Hendrik

Zwijnen-Heintje

In 1934 overleden kort na elkaar koningin-moeder Emma en Wilhelmina’s man prins Hendrik van Mecklenburg. Hij was een voortdurende bron van zorg geweest voor de koningin. De Duitse landsedelman bleek vooral belangstelling te hebben voor de jacht op zwijnen en vrouwen.

Koningin Wilhelmina zag zich als gevolge van prins Hendrik’s weinig respectabele levenswandel gedwongen steeds meer te vertrouwen op de diensten van politie-officier François van ’t Sant. Deze probeerde – als hoofdcommissaris van de Haagse politie – de schandalen die prins Hendrik veroorzaakte zoveel mogelijk glad te strijken. Daarbij ging het onder meer om het betalen van smeergeld aan een chanteur, die wist van het bestaan van een ‘bastaardzoon’ van de prins.

In ‘Eenzaam maar niet alleen’ rept koningin Wilhelmina uiteraard met geen woord over de misstappen van ‘Zwijnen-Heintje’. Zij roemt in het boek zijn werk als voorzitter van het Rode Kruis en zijn belangstelling voor de padvinderij. Tijdens de begrafenis van prins Hendrik werd witte rouw aangenomen. Een teken, aldus koningin Wilhelmina, dat haar beminde echtgenoot was ingegaan tot een nieuw en beter leven.

H.M.koningin Wilhelmina tijdens een militaire inspectie op 22 juni 1939

Koningin ijverde voortdurend op versterking van het leger

Behalve over het rode gevaar was koningin Wilhelmina, in de loop van de jaren dertig, steeds bezorgder geraakt over het bruine gevaar. Ook in dit opzicht verweet ze de politiek te lang ‘geslapen te hebben op het oorkussen van de neutraliteit’. Als vanouds ijverde ze voortdurend voor versterking van het leger. Haar militaire inspecties waren berucht.

Koningin Wilhelmina zag er niet tegen op in het openbaar flink uit te halen naar officieren die in haar ogen tekort schoten in hun plicht het Vaderland zo weerbaar mogelijk te maken. Ook de opperbevelhebber van het Nederlandse leger, generaal Izaäk Reijnders, was in haar ogen geen sterke figuur.

Toen de generaal in conflict raakte met zijn Minister van Defensie kon Izaäk Reijnders in tegenstelling tot zijn voorganger Cornelis Snijders, niet op steun van de vorstin rekenen. De reeds gepensioneerde generaal Henri Winkelman kwam als opperbevelhebber terug in actieve dienst.

H.M.koningin Wilhelmina na haar aankomst in Londen

In ballingschap in Engeland

Kort na de Duitse aanval op Nederland op 10 mei 1940 werd het duidelijk dat het Nederlandse leger niet opgewassen was tegen de vijand. Prinses Juliana, Prins Bernhard, en de kinderen werden op 11 mei 1940 naar Engeland overgebracht. Koningin Wilhelmina wilde niet vertrekken, maar trachtte op 13 mei 1940 per schip uit te wijken naar Zeeuws-Vlaanderen. De situatie bleek echter zo onveilig dat de Engelse commandant het verstandiger achtte over te steken naar Londen. Koningin Wilhelmina realiseerde zich dat haar vlucht uitgelegd zou kunnen worden als het in de steek laten van haar volk, maar ze besefte ook dat in de gegeven situatie geen andere oplossing mogelijk was. Liever had zij zich ‘naar de strijdenden aan de Grebbeberg begeven om het lot van de krijgsman te delen en, zoals koning Willem III het uitdrukte, als de laatste man te vallen in de laatste loopgraaf’.

De enige kerel tussen oude wijven is Wilhelmina

De snelle nederlaag van Frankrijk, in juni 1940, deed velen in Europa vrezen dat de Duitse overwinning nog slechts een kwestie van maanden was. Wilhelmina heeft, in ieder geval voor het oog van de buiten- wereld, nooit getwijfeld aan de Duitse nederlaag.

H.M. koningin Wilhelmina bij Radio Oranje

In Engeland maakte zij ‘als enige kerel tussen allemaal oude wijven’ indruk door haar voortvarend optreden. Haar traditioneel krachtdadige aanpak kon in Londen niet door een sterk controlerend parlement worden belemmerd. Zij slaagde erin, in plaats van de zwakke Dirk-Jan de Geer, Pieter Gerbrandy Minister-President te maken.

Koningin Wilhelmina wilde het liefst schoon schip maken met een volledig nieuwe ministersploeg – de koningin volledig toegewijd -, maar Pieter Gerbrandy liet het zover niet komen. De zorgvuldig voorbereide radioboodschappen die zij, via de BBC en radio Oranje, de wereld instuurden staken talloze Nederlanders een hart onder de riem. Ook stelde zij veel prijs op het contact met Engelandvaarders, helden naar haar hart, die hun leven hadden gewaagd voor het geliefde Vaderland.

H.M. koningin Wilhelmina spreekt de Troonrede uit in op20 november 1945

De laatste Troonrede van koningin Wilhelmina op 20 november 1945

De verlate opening van de Staten-Generaal op 20 november 1945 met een duidelijk militair karakter, vond zij de mooiste Prinsjesdag uit haar loopbaan en koningin Wilhelmina zei: ‘Naar mijn oordeel de mooiste opening der Staten-Generaal die er ooit geweest is. Doch ik sta hierin vrijwel alleen’. De tekst van deze Troonrede:

Leden der Staten-Generaal,

Gevoelens van diepe bewogenheid mengen zich met die vreugde en erkentelijkheid nu ik na zes jaren van bittere scheiding weer in uw midden verschijn. Leed en ontbering, nederlaag en ontreddering, maar ook offervaardig en heldenmoed kenmerkten de donkere jaren der Duitsche furie. In smart gedenken wij de tienduizenden Joodsche landgenooten, die werden gemarteld en vermoord, de millioenen Nederlanders en Indonesiërs, wier veiligheid bedreigd, wier levenskracht verteerd en wier zedelijk oordeel werd aangetast.

Wij gedenken daarnaast het verzet tegen den vijand, dat sterke krachten wekte en dat ons thans onze vrijheid als een recht doet aanvaarden. Lijden strijden werkten ook ten zegen. Wij werden ontvankelijker voor gelijke bezinning, meer bereid tot offers, dieper bewust van onze saamhorigheid en vaster besloten onze roeping als natie te verstaan. Te midden der verwoesting liggen hier de krachten voor herstel en vernieuwing en wij gorden ons te zamen aan om de verworvenheden te bewaren en de zwakheden te overwinnen.

H.M. koningin Wilhelmina verlaat de Ridderzaal op Prinsjesdag 1946

Te duur hebben wij onze vrijheid gekocht dan dat wij haar nu zouden misbruiken of verspillen. Daarbij denk ik aan de duizenden die vielen in den strijd om het Vaderland, hetzij in onze krijgsmacht, op de koopvaardij of in het verzet. Moge offer inspireerend werken op hen, die gespaard bleven. Met groote voldoening zie ik de succesvolle krachtsinspanning, gericht op de noodvoorziening in de geteisterde gebieden en op het herstel van verkeer en industrie. Wij zijn dankbaar voor de redding van Walcheren en van de Wieringermeer, dankbaar ter wille van deze getroffen landstreken, maar bovenal omdat zij het symbool zijn van herwonnen kracht. In mijn radiorede van 20 Maart 1943 riep ik U allen op tot gezette overweging van herzieningsplannen op staatkundig gebied, waarbij met de veranderde omstandigheden en met de opgedane ervaringen zou zijn te rekenen. Met groote vreugde constateer ik, dat deze oproep grooten weerklank heeft gevonden.

Rotterdam na de bombardementen van 1940 – de schade is enorm

De planner van velen, gesmeed in den bezettingstijd, breken zich thans een weg naar hun verwerkelijking. Zij omvatten niet alleen hervormingen van het staatkundig bestel, maar zijn ook gericht op een nieuwe vormgeving van het maatschappelijke en cultureele leven. In deze worsteling worden de krachten gesterkt en gebundeld, welke thans den aanval hebben ingezet tegen normloosheid en ontwrichting. De overheid heeft bij dit alles slechts een beperkte taak en haar arbeid is alleen dan vruchtbaar, wanneer zij de activiteit der burgers in kerk en gezin, zoowel als in andere levensverbanden positief waardeert.

Oorlogsschade in Nijmegen

Met groote zorg vervult mij de ontwikkeling der gebeurtenissen op Java. In gespannen medeleven volg ik het lot der tallooze kinderen, vrouwen en manner, beroofd, in lijfsgevaar of nog onverlost in de dreiging van een verdwaasde massa. Ik versta de gevoelens van bitterheid in de harten van hen, wien al dit onheil in onrecht is aangedaan. Ik betreur diep het leed dat tot aan het herstel der orde over Java’s bevolking onvermijdelijk zal komen.

Postzegel Nederlands-Indië

toch blijven wij pogen voor Nederlanders en Indonesiërs in dit thans geteisterde land de toekomst te redden, de toekomst van een Gemeenebest, gebouwd op de vrijwillig aanvaarde saamhoorigheid der Rijksdeelen. Geen wraakoefening staat ons voor oogen, noch de vestiging eener koloniale overheersching, doch wij houden ons er van overtuigd, dat slechts de gemeenschap onzer volkeren, hier en overzee, een waarborg biedt voor aller harmonische ontwikkeling, veiligheid en blijvende welvaart. Daartoe de mogelijkheid te scheppen is de groote krachtsinspanning waard, die te dien einde van ons volk zal worden gevergd. Moge het ons spoedig gegeven zijn, de grondgedachten, die ik reeds schetsmatig ontwikkelde in mijn radiorede van 7 December 1942, langs constitutioneelen weg tot volle werkelijkheid te zien worden. Ik weet, dat Nederland bereid is, onbaatzuchtig mede te werken aan de totstandkoming van een nieuwen status van ons Koninkrijk. Het spoedige bijeenkomen van de Rijksconferentie blijf ik daarom bevorderen. Vol bewondering ben ik voor het groote aandeel van Suriname en Curacao zoowel in de oorlogvoering van het Koninkrijk als in de hulpverleening aan Nederland. De nationale gevoelens van de bevolking van deze gebiedsdeelen zijn in de afgeloopen jaren op ondubbelzinnige wijze tot uitdrukking gekomen en zullen zonder twijfel op de aanstaande Rijksconferentie als een kracht ten goede medewerken.

Ten aanzien van onze betrekkingen met het buitenland valt in de eerste plaats met groote waardeering te gewagen van den steun, dien wij na de bevrijding uit verschillende landen in onzen tijdelijken nood ondervonden. De roof, gedurende de bezetting op ons volk gepleegd, heeft een afhankelijkheid op velerlei gebled ten gevolge gehad, die voorloopig onze internationale handelsbetrekkingen sterk beinvloedt. Moge de eendrachtige vredesinspanning van ons volk dit tij weldra doen keeren. Met de verbonden landen zijn de betrekkingen hartelijk, in weerwil van de moeilijke problemen, die gezamenlijk moeten worden opgelost en waaromtrent, naast veel overeenstemmend inzicht, ook verschil van meening mogelijk is.

Regemint KNIL

De totstandkoming van de Vereenigde Naties wettigt de verwachting, dat deze nieuwe poging tot vrede door organisatie en overleg ook in moeilijke omstandigheden met kracht zal worden volgehouden. Ook al zij n niet al onze wenschen ten aanzien van deze organisatie bevredigd, toch zal mijn regeering met kracht haar medewerking verleenen aan de voorbereiding en werking van alle organen der Vereenigde Naties. Met betrekking tot den geslagen vijand spant de regeering zich in, onze belangen overal, waar zulks mogelijk is, met de meeste kracht te bepleiten. In Duitschland ving de Nederlandsche militaire missie haar arbeid aan, terwijl het eveneens tot tevredenheid stemt, dat Nederland is vertegenwoordigd in het Adviseerend Comité voor het Verre Oosten, dat te Washington zetelt.

Paleis van Justitie in Soerabaya

Nederland dient in staat te zijn, in internationaal verband naar vermogen bij te dragen tot de handhaving van de rechtsorde. Daartoe zal met kracht comité worden gewerkt aan den wederopbouw van de Koninklijke Marine, welke in den oorlog zulke zware offers bracht, terwijl de Koninklijke Landmacht doeltreffende wijze wordt gereorganiseerd. Maatregelen zijn in voorbereiding ten einde in het voorjaar van 1946 een jaarklasse dienstplichtigen in werkelijken dienst op te roepen.

Minister-President Willem Schermerhorn op 10 november 1945

Ten behoeve van de ontwikkeling van de militaire en van de burgerlijke luchtvaart wordt een centrale dienst ingesteld, die alle gemeenschappelijke belangen zal behartigen. Het is mij een behoefte uiting te geven aan het ernstig streven mijner regeering, om Nederland te doen herleven als een rechtsstaat, waarin rechtszekerheid en vertrouwen in de rechterlijke organen volledig zullen zijn hersteld.

Een snelle en rechtvaardige berechting van de politieke delinquenten beschouwt de regeering als een dringende zorg. Het ligt in het voornemen om de bevoegdheden tot opsporing en aanhouding op dit gebied weldra toe te vertrouwen aan de normale politie-organen. Bij het ongedaan maken van onrecht, tijdens de bezetting gepleegd, is voor den Raad voor het Rechtsherstel een belangrijke functie weggelegd. De regeering heeft het zich tot taak gesteld, om hetgeen in strijd met onze rechtsopvattingen aan den bezetter herinnert, uit onze wetgeving te verwijderen en door nationale voorschriften te vervangen. Gestreefd wordt naar een snelle voltooiing van de noodzakelijke zuivering van de overheidsorganen.

De regeering zal een Staatscommissie instellen tot voorbereiding van een wijziging van de Grondwet, welke zonder twijfel van de eerder genoemde voorbereidende studies, waartoe de bezettingstijd velen opwekten, zal profiteeren. De arbeid dezer commissie zal voor de onderwerpen, welke de verhouding tot de Overzeesche Gebiedsdeelen raken, verband moeten houden met dien der reeds genoemde Rijksconferentie.

De herziening van de financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten heeft de bijzondere aandacht der regeering. Herstel van de financieele zelfstandigheid der gemeenten als einddoel staat hierbij voor oogen. Het vraagstuk der gemeentelijke indeeling heeft mede haar aandacht.

Willem Drees – Minister van Sociale Zaken op 10 november 1945

De financieele toestand kenmerkt zich door de noodzaak van zeer groote uitgaven. Voor mijn verarmde land, dat reeds onder een zeer zware Staatsschuld gebukt gaat, beteekent dit alles een centenaarslast. Het streven zal er bij voortduring op zijn gericht een doelmatige besteding der gelden te verzekeren en de onvermijdelijke heffingen zoo billijk mogelijk te verdeelen. De zuivering van het geldwezen, zal ten spoedigste door een gezondmaking van de begrooting worden gevolgd. Door het opnemen van buitenlandsche leeningen zal het tekort op de betalingsbalans worden aangevuld, tot deze door een hervatting van den uitvoer en van het internationale dienstbetoon weer in evenwicht zal komen. Een overzicht van ’s lands financiën en ingrijpende belastingplannen, die er mede op gericht zuhen zijn om de loopende lasten op het bedrijfsleven te verlichten, zullen binnenkort aan de volksvertegenwoordiging worden aangeboden.

Sicco Mansholt – Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening op 10 november 1946

De regeering is voornemens het gelukkig reeds ingetreden herstel van industrie, handel en scheepvaart met kracht te blijven bevorderen, zoowel ten aanzien van de binnenlandsche productie als van den export. Reeds werden handelsverdragen afgesloten met eenige staten, terwijl verdere onderhandelingen gaande zijn. De industrieele ontwikkeling van het land – waarbij groote aandacht zal worden geschonken aan het wetenschappelijk onderzoek – zal verder worden geleid, uitgaand van een algemeen nationaal welvaartsplan, waarvoor de grondslagen thans worden gelegd.

Land- en tuinbouw nemen in dit plan een belangrijke plaats in. Met groote kracht wordt gewerkt aan het herstel van deze primaire bestaansbronnen van ons volk, zoowel ten behoeve van de verzekering onzer voedselvoorziening als van een voor de volkshuishouding onmisbaren export. De regeering streeft er naar, de organisatie van de boeren een belangrijke taak te doen vervullen in de regeling van productie en afzet en tegelijkertijd een grootere mate van vrijheid in eigen bedrijfsvoering mogelijk te maken. In voorbereiding zijn wetsontwerpen tot regeling der bedrijfsorganisatie, waaraan zoowel cen economische als een sociale taak zal worden toevertrouwd.

Johan Ringers – Minister van Opnebare Werken en Wederopbouw

Beheersching van de ontwikkeling van prijzen en loonen en het scheppen van verhoudingen, waarbij het levensonderhoud voor allen gewaarborgd is, is een van de doeleinden, waarop de economische en sociale politiek wordt gericht. Voorwaarde voor een verruiming van het levenspeil is daarbij opvoering der productie, zoowel door voller bezetting der bedrijven als door verhooging der arbeidsproductiviteit.  Op den grondslag van een reeds in Londen tot stand gekomen rapport wordt een herziening der sociale verzekering uitgewerkt, die deze van arbeidersverzekering zal doen uitgroeien tot een algemeene volksverzekering, in de eerste plaats ten einde te komen tot cen betere verzorging voor den ouden dag. De gezondheidstoestand van ons volk, die ernstig heeft geleden onder de gevolgen van de bezetting, zal groote waakzaamheid en krachtige maatregelen eischen. Ten einde het de bevolking mogelijk te maken het groote tekort aan dekking, kleeding en schoeisel aan te vullen, wordt overwogen om, waar noodig, consumptiecredieten te verstrekken in de mate, waarin deze goederen beschikbaar komen.

H.M. koningin Wilhelmina

In het jaar 1946 zullen de 300.000 licht beschadigde en de 40.000 zwaar beschadigde woningen definitief worden hersteld. Daarnaast zullen 10.000 nieuwe woningen worden gebouwd, terwijl het drievoudige van het hiervoor benoodigde materiaal voor den wederopbouw van de industrie en het herstel van het verkeerswezen zal worden gebruikt. De plannen voor volledige bevrediging van de behoeften van volkshuisvesting en industrie worden krachtig ter hand genomen. Wettelijke maatregelen zijn in voorbereiding tot verzekering van de doeltreffende uitvoering van dit bouwprogramma. Ook de wederopbouw van het cultureele leven heeft de volle aandacht der regeering.

Een reorganisatie van het onderwijs, inbegrepen het Hooger Onderwijs, is in voorbereiding. Op de terreinen der kunst en der vrije jeugdvorming zal gestreefd worden naar coördinatie van hetgeen uit de samenleving opkomt. Met groote aandacht volg ik den wederopbouw van de overheidsorganen, zoowel burgerlijk als militair. De herziening van de rechtspositie en de bezoldiging van de ambtenaren is in studie. Moge het resultaat mede tot verbetering van de waardeering van den ambtenaar leiden, zoowel in eigen oog als bij het volk. Meer dan welke overheidsmaatregel ook kan echter hiertoe bijdragen de versterking van het bewustzijn van den ambtenaar, dat de diepste bevrediging in het arbeidsleven voor hem ligt in zijn dienst aan de volksgemeenschap.

Voor het overige wil ik niet pogen een overzicht te geven van alle problemen, die in den komenden tijd Uw aandacht zullen vragen. Zeer veel is in het leven van ons volk nog in beweging, ondanks vermoeidheid en teleurstelling hier en daar. Het vergt beleid van hoog gehalte om eenerzijds de waarde van oude zekerheden en tradities in volle kracht te bewaren en anderzijds ruimte te laten voor een vernieuwing, die niet slechts historisch noodzakelijk is, doch ook de vrucht is van moreele beginning in de jaren der verdrukking. De wegneming van den bezettingsdruk moge de eenheid, die ons deel werd in het verzet, maken tot eendracht in rijker schakeering. De nieuwe krachten, die gewekt zijn, zullen zich blijven opdringen en winnen aan bewustheid en energie. Wij hebben deze meer dan ooit van noode, nu wij gewikkeld zijn in een strijd van even groote hevigheid en beteekenis als die der oorlogsjaren: den strijd om den vrede, om de ware vrijheid en om hernieuwden voorspoed.

Met de bede, dat God mijn volk moge zegenen in dien strijd, dat Hij het in eendracht den weg der overwinning zal doen betreden en Uwen arbeid moge doen strekken tot heil des Lands, verklaar ik de gewone zitting der Staten-Generaal voor geopend.

H.K.H. prinses Julia legt de eed af alsregentes in de Ridderzaal in Den Haag

Vernieuwing

Gaandeweg vatte zij het plan om na de oorlog met een ‘vernieuwd Nederland voor de dag te komen. De oude defaitistische partijen, de twistzieke scheurmakers uit het verleden, konden maar beter verdwijnen en plaats maken voor een sterk uitvoerend gezag waarin een vooraanstaande rol zou zijn weggelegd voor de kroon en de leiders van het verzet. Bij de verkiezingen 16 mei 1946 bleek echter dat het Nederlandse volk de voorkeur gaf aan een gedeeltelijke terugkeer naar de oude maatschappij. Voor koningin Wilhelmina betekende dit een enorme teleurstelling. Zij had gehoopt – geheel in de lijn van de zwart-wit tegenstellingen die zij altijd hanteerde – dat de overwinning van ‘het goede’ zijn weerslag zou krijgen in een volledig nieuw staatsbestel, volledig gezuiverd van ‘kwade’ elementen. In ‘Eenzaam maar niet alleen’ richt zij zich nog eens bijna verontschuldigend tot de leden van het verzet of hun nabestaanden en houdt hen voor dat hun ‘hoge waarden als het ware klaar en in bewaring liggen om opnieuw ons volk te bezielen, indien de omstandigheden daarom mochten vragen’.

Abdicatie H.M. koningin Wilhelmina

Koningin Wilhelmina: ‘Ik ga weg’ 

‘Ik ga weg’ sprak koningin Wilhelmina in mei 1948 kortaf tegen minister-president Beel. Ze zag, zo liet ze weten, vooral op tegen de viering van haar vijftigjarig regeringsjubileum en wilde ook betrokkenheid bij een nieuwe kabinetsformatie ontlopen. Vanzelfsprekend was koningin Wilhelmina moe. De jaren in ballingschap, haar voortdurende zorg en aandacht voor de gebeurtenissen in het bezette vaderland en de mislukte vernieuwing hadden haar geestelijk uitgeput.

Tot haar grote teleurstelling weigerden de Ministers Louis Beel en Willem Drees hun medewerking te verlenen aan een snelle regeringswisseling. De feestelijkheden bleken onontkoombaar. Uiteindelijk werd besloten tot een soort overgangsregeling waarbij prinses Juliana de zaken zou waarnemen en koningin Wilhelmina tot aan haar verjaardag op 31 augustus 1948 rust zou krijgen, om kort daarop af te treden.

Op 4 september 1948 deed Wilhelmina in het Paleis op de Dam in Amsterdam officieel afstand van de troon. De jaren daarna bracht – nu weer prinses – Wilhelmina door op paleis Het Loo in Apeldoorn, omringd door een kleine groep getrouwe bedienden. Sommigen waren al generaties lang in dienst van de Oranjes.  Uit het slot van ‘Eenzaam maar niet alleen’ blijkt een toenemende betrokkenheid bij de godsdienst: ‘opeens werd ik aangeraakt door die liefde voor de ganse mensheid, welke uit Christus zelf voortkomt’. Bij de watersnoodramp van 1953 liet ze zich – zoals ze dat altijd bij rampen en onheil had gedaan – onmiddellijk overbrengen naar het rampgebied om zich te verdiepen in de toestand ter plekke en te spreken met slachtoffers. Het was haar laatste openbare optreden als Moeder des Vaderlands.

Bijzetting H.M. koningin Wilhelmina in de Nieuwe Kerk in Delft op 8 december 1962

Overlijden op 28 november 1962

Prinses Wilhelmina sterft op 28 november 1962 als koningin in haar paleis Het Loo in Apeldoorn. Volgens haar eigen wens werd ze in een witte koets naar de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft gebracht.

De begrafenis was niet alleen bijzonder vanwege de stijl, maar ook omdat het de eerste koninklijke begrafenis was die grootschalig en rechtstreeks op televisie werd uitgezonden. Na afloop van het publieke gedeelte werd koningin Wilhelmina de grafkelder ingedragen, waar de familie zonder camera’s in stilte afscheid kon nemen.

Een dynamische vrouw die 50 jaar als koningin staatshoofd is geweest van het Koninkrijk der Nederlanden en twee wereldoorlogen meemaakte is afgemeerd in de haven van de eeuwigheid. De volgende woorden zijn van koningin Wilhelmina: ‘God, Vaderland en Oranje’

Lees meer

Holland Nieuws | 32

Artiesten Bevrijdingsconcert op de Amsterdamse Amstel bekend

Roel van Velzen, Joy Wielkens en Remy van Kesteren treden dit jaar op tijdens het traditionele 5 meiconcert op de Amstel in Amsterdam. Ook het Nationale Ballet en de cast van de succesmusical Soldaat van Oranje is van de partij. De optredens worden begeleid door het Metropole Orkest.

Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt. Volgens Roel van Velzen is het belangrijk dat we naast het vieren van de vrijheid ook stilstaan bij herdenken. ‘Muziek kan hierin de brug slaan’, zegt hij.

‘De koppeling maken tussen het oorlogsverleden en onze vrijheid is belangrijk. Mensen moeten thuis eruit halen wat ze willen, maar ik denk dat dat vanzelf gebeurt met zo veel verschillende kunstvormen op het podium’. Het concert is de feestelijke afsluiting van de nationale viering van de bevrijding. Traditiegetrouw worden de optredens bijgewoond door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De NOS zendt het concert rechtstreeks uit.

Standbeeld van Johan Rudolph Thorbecke onthuld

In Den Haag is een standbeeld van Johan Rudolph Thorbecke onthuld door Minister-President Mark Rutte. Johan Rudolph Thorbecke was een Nederlands staatsman van liberale signatuur. Hij wordt als de grondlegger van het parlementarisme in Nederland beschouwd. In zijn geboortestad Zwolle en in Amsterdam staan al standbeelden. De staatsman is afgebeeld zittend aan een bureau. Vanaf het Voorhout kijkt hij naar het Torentje van de Minister-President. Het kunstwerk is gemaakt door Thom Puckey en is zo’n zeven meter hoog. Johan Rudolph Thorbecke woonde het grootste deel van zijn leven in Den Haag. Na invoering van de grondwet in 1848 leidde hij drie kabinetten tot aan zijn dood op 4 juni 1872.

Bedenker Oerol-festival Joop Mulder stopt er mee

Joop Mulder – de bedenker van het Oerol-festival op Terschelling – stopt ermee. Hij gaat zich storten op zijn andere artistieke project; de Sense of Place. Hij heeft dat medegedeeld aan de Leeuwarder Courant. ‘Ik ben zo enthousiast bezig met Sense of Place dat ik daar al mijn tijd in wil steken. Bovendien doen algemeen directeur Marelie van Rongen en artistiek leider Kees Lesuis als artistiek leider het erg goed bij Oerol. Ik kan met gerust hart afstand nemen’, aldus de 63-jarige bedenker.

Hij begon Oerol in 1981 in zijn café De Stoep in Midsland. Het is uitgegroeid tot een van de grootste locatietheaterfestivals van Europa. In 2016  werden 135.000 kaarten verkocht. Met ‘Sense of Place’ wil Joop Mulder laten zien hoe de mens heeft ingegrepen in het Waddenkustgebied. Hij organiseert kunstprojecten langs de Nederlandse Waddenkust en breidt dat op termijn uit naar de Deense en Duitse Waddenkust. Joop Mulder hoopt er veel ‘cultuurtoeristen’ mee te trekken. Oerol wordt gehouden van 10 tot en met juni 2017.

Vertrek van Sylvana Simons van politieke beweging DENK geen aderlating

Tunahan Kuzu – leider van de politieke beweging DENK en een heel bataljon aan nep-sociale media-accounts – ziet het vertrek van oud-tv-ster Sylvana Simons uit zijn partij niet als een aderlating. Dat zegt de politicus in een interview met Het Parool. Sylvana Simons stapte in december 2016 uit de partij voor de oprichting van haar eigen anti-racismepartij.  ‘Ik voelde me gepiepeld en verraden. We hadden afgesproken dat we elkaar zouden vasthouden in moeilijke tijden. Dat we het zouden zeggen als ons iets dwarszat’.

Ze had zich de weken voor haar vertrek ziek gemeld, legt Tunahan Kuzu uit en zei daarover: ‘Ik dacht dat ze niet lekker in haar vel zat vanwege de bedreigingen en dat we haar de ruimte moesten geven. Ze bleek dus bezig met haar eigen partij’. De oud-TV-Makelaar-ster heeft in de media uitlatingen gedaan over DENK, waar Tunahan Kuzu niet zo blij mee is. Hij eist nu € 30.000,00 van haar. ‘We hebben een arbeidscontract. Ze was communicatiemedewerker bij ons, op kosten van de belastingbetaler. Dat contract heeft ze geschonden op een aantal onderdelen: de duur, het concurrentiebeding en de geheimhoudingsplicht. De advocaat is er nu mee bezig’.  Op de vraag of haar vertrek een aderlating is voor DENK, antwoordde de leider dat 50 mensen hun lidmaatschap hebben opgezegd en in dezelfde week hebben 250 nieuwe leden zich aangemeld.

PvdA pleit voor 8 miljard lastenverlichting voor werknemers 

De PvdA wil dat werknemers netto meer salaris overhouden. Werkgevers moeten dat betalen door 1% meer premie te betalen. Die opbrengsten van 8 miljard euro gaan één op één naar belastingverlaging voor werknemers.

‘Bedrijven keren dividend uit aan de aandeelhouders, aandelen worden teruggekocht om koersen te stuwen, winsten worden opgepot. Het is tijd dat werknemers ook profiteren’, zegt Henk Nijboer; de financieel specialist van de PvdA in de Tweede Kamer. De balans tussen wat werkgevers en werknemers verdienen, is uit het lood geslagen ten nadele van de mensen op de werkvloer, volgens Henk Nijboer. De maatregel werkt nivellerend; één van de uitgangspunten van de PvdA-inkomenspolitiek. ‘Werknemers houden meer geld over zonder dat werkgevers de lonen hoeven te verhogen. Dat is goed voor de koopkracht’, aldus de financieel specialist van de PvdA.

Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Planbureau stijgt de koopkracht dit jaar weliswaar, maar dat voordeel valt weg tegen een hogere inflatie. De PvdA’er weet zich gesterkt door recente onderzoeken van De Nederlandsche Bank, internationale denktank de Oeso en de Rabobank. Al die instanties zijn van mening dat de lonen zijn achtergebleven bij de economische groei.

Geert Wilders boos om verkiezingsposter van de VVD 

Iedere centimeter telt mee in de strijd om de kiezer. Een verkiezingsposter van de VVD in Oldenzaal zette kwaad bij PVV-leider Geert Wilders. De VVD-poster was namelijk precies over het hoofd van hem geplakt. Geert Wilders uit via social media zijn ongenoegen: ‘VVD Oldenzaal denkt we plakken gewoon over de PVV heen’. De VVD kwam daarna met een snelle reactie. ‘We hebben ons netjes aan de afgesproken grenzen gehouden, Geert. Dat zou je toch moeten aanspreken’, schreef de partij op Twitter. Op de foto is te zien dat de ruimte waar de posters opgeplakt mogen worden verdeeld is in vlakken die even groot zijn. Duidelijk is te zien dat de poster van de PVV over het vlak komt.

Nederlandse oorlogsgraven van bemanningen en schepen in de Javazee verdwenen

Drie Nederlandse oorlogsschepen die op de bodem van de Javazee het oorlogsgraf vormden voor honderden opvarenden zijn met zekerheid verdwenen. Nederlandse en Indonesische experts hebben vastgesteld dat op de goede plek naar de wrakken is gezocht en dat sprake is geweest van bergingsoperaties. In november 2016 werd bekend dat de wrakken van de kruisers H.M. De Ruyter en H.M. Java en een groot deel van de torpedobootjager H.M. Kortenaer er zeer waarschijnlijk niet meer waren.

Dit tot ontzetting van nabestaanden. De schepen vergingen deze maand 75 jaar geleden tijdens de Slag in de Javazee met Japan op 27 februari 1942.

De laatste bevindingen zijn inmiddels aangeboden aan Minister Jet Bussemaker  – van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – die een bezoek brengt aan Indonesië. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en wie de schepen heeft geborgen. In hun rapport adviseren de onderzoekers nader onderzoek te doen. Indonesië en Nederland hebben verder afgesproken nauwer te zullen samenwerken, om maritiem erfgoed samen te beschermen.

Sneeuwvrij dak leidt politie naar hennepkwekerij in Brabantse Katwijk

Politiemensen hebben in de Noord-Brabantse plaats Katwijk een hennepkwekerij ontdekt. Ze werden bij hun speurwerk geholpen door het winterweer. Het dak van het huis was het enige in de buurt waar geen sneeuw op lag. En dat valt dan wel op. De politie riep mensen eerder al op extra alert te zijn op sneeuwvrije daken, omdat dat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een hennepkwekerij.

De warmtelampen die ervoor zorgen dat de hennepplanten groeien, zorgen er ook voor dat de sneeuw smelt. In het pand in Katwijk – gelegen in de gemeente Cuijk – stonden 550 hennepplanten die rijp waren om te oogsten. De bewoners waren afwezig toen de politie de woning binnenviel.

Oekraïneverdrag wordt niet voor Tweede Kamerverkiezingen goedgekeurd

Het besluit over de ratificatie van het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne wordt over de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 20 17 heen getild. De Tweede Kamer debatteert er volgens een woordvoerder er nog volgende week over. Dat is te laat om nog voor de verkiezingen een knoop door te hakken.

Volgende week is de laatste vergaderweek voor het verkiezingsreces. Daarna moet het wetsvoorstel nog naar de Eerste Kamer en die komt voor de verkiezingen alleen nog op 7 maart 2017 bijeen. En de behandeling van het wetsvoorstel neemt in de Eerste Kamer drie maanden in beslag.

Een meerderheid van 61% verwierp het zogenoemde associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne 6 april 2016. Het kabinet wilde het daarna niet afschrijven, maar de ‘nee-stem’ een plek geven in het verdrag. Dat lukte pas op een Europese top van 16 december 2016. Toen gingen de andere 27 Europese leiders akkoord met een juridisch bindende verklaring bij het document. Daarin is vastgelegd dat het verdrag Oekraïne onder meer geen recht geeft op (kandidaat-)lidmaatschap van de EU. Ook maakt het duidelijk dat EU-lidstaten niet worden verplicht tot extra veiligheidsgaranties of financiële verplichtingen. De Raad van State uitte onlangs nog kritiek op de verklaring. Het oordeelde dat de juridische betekenis ervan nog te vaag is. Ook vindt ze de betekenis voor Oekraïne – dat niet heeft getekend voor de verklaring – onvoldoende helder gemaakt.

Nederlandse allochtonen voelen onbehagen en autochtonen verliezen eigenheid

Veertig procent van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders voelt zich niet meer thuis in Nederland. Ze zijn de laatste jaren minder positief geworden over hun kansen en ervaren vaker discriminatie. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau – afgekort SCP – in een rapport over maatschappelijke kwesties die een rol kunnen gaan spelen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.

Volgens het SCP is het geloof bij veel jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond een belangrijk onderdeel van hun identiteit. ‘De moslimidentiteit is een alternatief voor een identificatie met Nederland’. Volgens het SCP is het opvallend dat ook Surinaamse Nederlanders – een groep waarvan de structurele positie relatief goed is – zich minder thuis gaan voelen. Een gevoel van uitsluiting leidt er toe, zo stellen de auteurs van het rapport, dat groepen meer zich meer op zichzelf richten.

Er is volgens het SCP ook een grote groep autochtone Nederlanders die onbehagen voelt en het idee heeft ‘dat Nederland zijn eigenheid verliest’. De zorg richt zich op moslims, die geassocieerd worden met geweld en substantiële verschillen in waardeoriëntaties. Ook de discussie over Zwarte Piet wordt genoemd als voorbeeld van het verdwijnen van de Nederlandse cultuur. De cijfers komen uit een onderzoek dat het SCP in december 2016 publiceerde. Het bureau voert ze nu opnieuw op, omdat ze invloed kunnen hebben op de verkiezingsuitslag.

Turkse officieren vragen asiel aan in Nederland

Enkele officieren uit het Turkse leger hebben met hun gezinnen asiel aangevraagd in Nederland. Ze zijn bang dat ze worden gearresteerd na de mislukte staatsgreep op 15 juli 2015, meldt de NRC. Ze zaten op posten in het buitenland en hebben geweigerd terug te keren naar Turkije. De Immigratie- en Naturalisatiedienst mag achttien maanden over hun asielaanvraag doen. Turkije zegt dat de officieren een eerlijk proces krijgen. Ankara vindt het onacceptabel als Nederland ‘een veilige haven beidt aan Turkse burgers die denken dat ze boven de wet staan’.

Lees meer

WK Schaatsen Afstanden | Een droomweek in olympisch Gangneung

Met uitzondering het zilver bij de Massastart verder blonk er in op de olympische ovel enkel goud voor de schaatsploeg van Lotto-Jumbo. Op alle individuele afstanden waren de wereldtitels voor de mannen; Jan Smeekens  op de 500 meter, Kjeld Nuis  op de 1.000 en 1.500 meter en Sven Kramer op de 5.000 en 10.000 meter. Het was weer feest in de bus bij het team van Lotto-Jumbo. Fantastisch dat de schaatsers van dit team hebben bereikt; van de eerste tot de laatste afstand.

Daar is wereldkampioen Sven Kramer het mee eens en hij zei. ‘Dit helpt mij ook, want het is een fijne dynamiek. Samen trainen elke dag, dat helpt iedereen. Kjeld heeft vaak momenten gehad dat hij de beste was, maar op het moment dat het dan moest, kon hij het niet laten zien. Ik hoop voor hem dat het vanaf nu alleen maar beter gaat’. Kjeld Nuis en Sven Kramer kijken dan ook vol vertrouwen naar de Olympische Spelen in 2018. ‘De blauwdruk voor volgend seizoen is gelegd. We staan er goed voor, hoewel het altijd beter kan. Als ploeg hebben we hier in ieder geval een droomweek gehad!’.

Vierde WK-dag: Goud voor Kjeld Nuis en zilver voor Ireen Wust op de 1.500 meter

Kjeld Nuis heeft goud gewonnen op de 1.500 meter in 1.44,36. Dat is goed voor zijn tweede gouden medaille. Het zilver was voor de Rus Denis Joeskov in 1.44,67. Het brons was voor Sven Kramer in 1.45,50. Met zijn wereldtitel volgt de 27-jarige Kjeld Nuis Erben Wennemars op als laatste Nederlander met een wereldtitel op de 1.500 meter. Erben Wennemars veroverde in 2003 in Berlijn het goud. Patrick Roest – de derde Nederlander die in actie kwam op de 1.500 meter – werd zesde in 1.46,16.

Heather Bergsma behaalde goud op de 1.500 meter. Ze kwam na 1.54,09 over de streep en Ireen Wüst noteerde 1.54,20 en pakte daarmee het zilver. De bronzen medaille ging naar de Japanse Miho Takagi in 1.55,12. Marrit Leenstra noteerde de vierde tijd: 1.55,86. Titelverdedigster Jorien Ter Mors eindigde op de vijfde plaats in 1.56,18. Voor Ireen Wust kwam de finishstreep net even tien meter te vroeg. ‘Maar ja, je kunt er moeilijk 1.510 meter van maken’, aldus de Brabantse.

In een hectische eindsprint heeft de Koreaanse Kim Bo-reum het goud veroverd op de massastart. Het zilver ging naar de Japanse Nana Takagi en de Amerikaanse Heather Bergsma  veroverde het brons. De titelfavoriet en winnares van 2015 Irene Schouten zat goed voorin bij het ingaan van de slotronde, maar kwam 200 meter verder ten val. Ze eindigde uiteindelijk op plaats tweeëntwintig. Teamgenote Carien Kleibeuker kwam als zeventiende over de streep.

Joey Mantia heeft verrassend het goud gewonnen op de massastart. De zilveren medaille was voor de Fransman Alexis Contin van het succesvolle team Lotto-Jumbo. Het brons ging naar de Canadees Olivier Jean. De Nederlandse schaatsers speelden een bijrol op de massastart. Gary Hekman was de beste Nederlander met een zevende plaats. Jorrit Bergsma werd zeventiende.

Derde-WK-dag: Goud voor Sven Kramer op de 10.000 meter – Goud voor Kjeld Nuis op 1.000 meter

Sven Kramer heeft zijn wereldtitel op de 10.000 meter geprolongeerd en daarmee zijn tweede gouden medaille. De 30-jarige deed dat in een waanzinnige tijd: 12.38,89. Hij verbeterde daarmee zijn bijna tien jaar oude Nederlandse record en bleef slechts 2,59 seconden boven het wereldrecord van Ted-Jan Bloemen. Met een strak schema ging Sven Kramer op jacht naar een goede tijd. Hij kwam namelijk in de voorlaatste rit op het ijs en moest het heel moeilijk maken voor Jorrit Bergsma, die na hem in actie kwam. Jorrit Bergsma leek lange tijd naar het goud te schaatsen. Hij kwam zelfs in de buurt van het schema van het  wereldrecord Helaas stortte hij in de laatste rondes helemaal in. Hij kwam over de finish in 12.43,96; goed voor het zilver. Dat was wel een persoonlijk record. De bronzen medaille ging naar de Duitser Patrick Beckert  die de 10.000 meter reed in 12.52,76.

Kjeld Nuis heeft voor het eerst in zijn carrière goud veroverd op de wereldkampioenschappen afstanden in 1.08.26. De 27-jarige Leidenaar versloeg in een direct duel Kai Verbij, die op de derde plaats eindigde in 1.08.78. De Canadees Vincent de Haître werde tweede in 1.08,54.  Kjeld Nuis staat al jaren aan de schaatstop, maar naast een tal van Nederlandse titels wist hij op mondiaal niveau nog nooit op de hoogste trede te staan. Ook kwalificeerde hij zich nog nooit voor de Olympische Spelen. De Amerikaanse Heather Bergsma heeft voor het eerst in haar carrière goud gewonnen op de 1.000 meter in 1.13,95. Het zilver ging naar de Japanse Nao Kodaira in 1.14,43. Jorien ter Mors in 2016 nog de beste op de kilometer – greep met een tijd van 1.14.66 het brons.

De 29-jarige Tsjechische Martina Sábliková is voor de negende keer in haar carrière wereldkampioene geworden op de 5.000 meter in 6.52,38. De 44-jarige Claudia Pechstein met een eindtijd van 6.53,93 veroverde daarmee de zilveren medaille. De Canadese Ivanie Blondin behaalde het brons in 6.57,27.De Canadese Ivanie Blondin behaalde het brons in 6.57,27. De Canadese Ivanie Blondin behaalde het brons in 6.57,27. Antoinette de Jong eindigde op de vijfde plaats met 6.59,33. Carien Kleibeuker benodigde over deze 5.000 meter 6.59.79 en voor haar een zevende plaats. Antoinette de Jong eindigde op de vijfde plaats met 6.59,33. Carien Kleibeuker benodigde over deze 5.000 meter 6.59.79 en voor haar een zevende plaats.

Tweede WK-dag: Goud voor Jan Smeekers op 500 meter – Goud voor ploegenachtervolging M/V

Voor het eerst in de geschiedenis van de WK afstanden wordt de 500 meter niet beslist over twee races, maar over één omloop. Dat is zo, omdat ook volgend jaar bij de Olympische Winterspelen de kortste afstand maar één keer wordt verreden.

Jan Smeekens heeft voor het eerst in zijn schaatscarrière de wereldtitel op de 500 meter veroverd. Hij noteerde een tijd van: 34,58. De Duitser Nico Ihle pakte zilver in 34,66. De Rus Ruslan Murashov als derde eindigde met een tijd van 34,76. Ronald Mulder werd vijfde in 34,85.

Dai Dai Ntab schoof onderuit in de laatste buitenbocht en daarmee mislukte WK-debuut van de 22-jarige Brabander. Hij kon wel vrij snel weer opstaan uit de kussens en schaatsend over de streep komen.

Nao Kodaira is bij de vrouwen voor het eerst wereldkampioen geworden op de 500 meter. De Japanse schaatsster was razendsnel op de olympische baan en noteerde 37,13. Het is ook het eerste individuele WK-schaatsgoud voor Japan ooit. Titelverdedigster Lee Sang-hwa was goed voor het zilver: 37,49. De Chinese Jing Yu pakte het brons met een tijd van 37,57. Jorien ter Mors eindigde als negende in 37,97. Floor van den Brandt  werd zeventiende in 38,51 en de tweeëntwintigste plaats in 38,71 is voor Anice Das.

De Nederlandse vrouwen hebben de wereldtitel op de ploegenachtervolging geprolongeerd. Het trio – Antoinette de Jong, Marrit Leenstra en Ireen Wüst – waren in een rechtstreeks duel 0,64 seconden sneller dan de Japanse schaatssters. Nederland goud in 2.55,85 en Japan zilver  in 2.56,49. De Russische vrouwen eindigden met 3.00,51 op de derde plaats; goed voor brons. Ook de Nederlandse mannen prolongeerden hun titel  op de ploegenachtervolging. Jorrit Bergsma, Jan Blokhuijsen en Douwe de Vries pakten de gouden medaille in 3.40,66. Het zilver is verrassend voor het Nieuw-Zeelandse trio Shane Dobbin, Reyon Kay en Peter Michael in 3.41,08. Het brons is voor Noorwegen die het karwei klaarde in 3.41.60. De concurrentie is wel groter geworden. Dat uit zich in het verschil in de tijden. Het verschil tussen Nederland en Nieuw-Zeeland is slechts 0.38 seconden. Met Noorwegen is het wat ruimer, namelijk: 1,06 seconden.

Eerste WK-dag: Goud voor Ireen Wust op 3.000 meter en Sven Kramer op 5.000 meter

Sven Kramer en Ireen Wüst hebben op de eerste dag van de WK afstanden in het Zuid-Koreaanse Gangneung nog een wereldtitel toegevoegd aan hun lange erelijst. De Friese Sven Kramer was voor achtste keer de beste op de 5.000 meter en Ireen Wüst won goud op de 3.000 meter.

Ireen Wüst kwam in de vijfde van tien ritten tot een tijd van 3.59,05 en daarmee bleef ze iets meer dan een seconde boven haar oude persoonlijk record, dat ze reed in 2011 reed in Calgary: 3.58,01. Haar grote rivale en titelverdedigster Martina Sablikova uit Tsjechië kwam drie ritten later niet verder dan 3.59,65, waardoor ze genoegen moest nemen met zilver. Antoinette de Jong maakte het feest voor Nederland door in 4.01,99 als derde te eindigen.

De 30-jarige Sven Kramer – nog altijd ongeslagen op de 5.000 meter bij de WK afstanden – rekende op de olympische baan in een rechtstreeks duel af met zijn grote rivaal Jorrit Bergsma: 6.06,82 om 6.09,33. De twee concurrenten reden de eerste helft van de race naast elkaar, maar vanaf de doorkomst richting de 3.400 meter zette Sven Kramer rondetijden van onder de 29 seconden op de klok en daarmee schudde hij zijn provinciegenoot Jorrit Bergsma van zich af.

Sven Kramer dook met zijn tijd dik onder het wereldrecord op een laaglandbaan, dat hij zelf twee jaar geleden in Heerenveen op 6.09,65 had gezet. De 27-jarige Nieuw-Zeelander Peter Michael dook met 6.11,67 liefst 3,52 seconde onder zijn persoonlijk record en pakte zo het brons. hij mocht zo bij zijn derde WK afstanden voor het eerst naar het podium. In 2016 eindigde hij nog als zesde op de 5.000 meter bij de WK.

Lees meer

Tweede Kamerverkiezingen | De Peiling van 12 februari 2017

De peiling van Maurice de Hond laat slechts beperkte verschuivingen zien. De PVV verliest 2 zetels en gaat naar 30 zetels. Sinds 1 januari 2017 is de PVV 6 zetels gedaald. De VVD  staat nu op 24 zetels; het verschil is nu nog 6 zetels. Twee maanden geleden was dat nog 13 zetels.

De zetelverdeling na de Tweede Kamerverkiezingen 2012 en virtueel nu: PVV in 2012 15 zetels en nu 30; VVD 41 zetels en nu 24; CDA 13 zetels en nu 17;  D66 12 zetels en nu 14; GroenLinks 4 zetels en nu 17 zetels;  SP 15 zetels en nu 12; 50PLUS 2 zetels en nu 10 zetels; PVDA 40 zetels en nu 11; ChristenUnie 5 zetels en nu 5 zetels; Partij voor de Dieren 2 zetels en nu 4 zetels; SGP 3 zetels en nu 3;  DENK had virtueel 2 zetels en nu 2;  VNL had virtueel 1 zetel en nu 0 en Forum van Democratie had virtueel 1 zetels en nu 1.

Ook deze week heeft Maurice de Hond weer een aantal vragen gesteld. Geert Wilders plaatste een gemanipuleerde foto van Alexander Pechthold van D66. Op de vraag of dat erg wordt gevonden antwoordden 66% van de ondervraagde kiezers dat wel erg te vinden. De kiezers van GroenLinks scoorden met 96% het hoogste, gevolgd door D66 met 95%. Het CDA en VVD scoren even hoog met 78%. Bij de SP is dat 76% en bij 50PLUS 60%. Bij de politieke beweging PVV vinden 15% het erg.

Ook werd gevraagd of men voor het verlagen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar? is. Van de ondervraagde kiezers is 52% er voor om het terug te brengen zoals het decennia is geweest; namelijk 65 jaar. De PVV noteert hier de hoogste score met 87%, gevolgd door 50PLUS met 85% en de SP met 82%. De overige partijen – CDA met 48%, GroenLinks met 36%, D66 met 23%, PvdA met 22%  en VVD met 20% – zijn daar minder enthousiast over.

Ook is gevraagd hoe men de aankondiging van Minister-President Mark Rutte vindt dat de VVD 2 miljard euro extra aan verzorgingshuizen wil gaan besteden. Van de ondervraagde kiezers zijn 28% positief over de aankondiging. Neutraal blijven 29% en negatief zijn 40%. Het meest negatief zijn de kiezers met 62% van de SP. Als tweede staat de PVV genoteerd met 56%, gevolgd door het CDA met 42%, GroenLinks en 50PLUS met 39%, de PvdA met 37% en D66 met 34% en de VVD met 5%.

RTL schrapt verkiezingsdebat na afzeggen PVV en VVD

RTL heeft het verkiezingsdebat dat op 26 februari had moeten plaatsvinden geschrapt. De zender nam dat besluit na afzeggingen van PVV-leider Geert Wilders en VVD-lijsttrekker Mark Rutte. Zij vinden dat RTL de afspraken over het aantal deelnemers aan het debat heeft geschonden. Het oorspronkelijke idee was om te debatteren met vier partijen. Maar RTL overwoog om de lijsttrekkers van vijf of zes partijen toe te laten, omdat die elkaar in de peilingen weinig ontlopen.

RTL besloot op zondag 12 februari 2017 om toch vijf lijsttrekkers uit te nodigen: naast Geert Wilders en Mark Rutte ook Jesse Klaver  van GroenLinks, Sybrand Buma  van het CDA en Alexander Pechtold  van D66. Daarop besloot Geert Wilders af te zeggen. Ook de VVD liet weten niet op de uitnodiging van RTL in te gaan. Volgens RTL adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein is het niet redelijk om maar vier partijen uit te nodigen voor het debat in de Amsterdamse Rode Hoed als D66, GroenLinks en CDA zo dicht bij elkaar staan in de peilingen. Pieter Klein Klein zegt dat hij had gehoopt dat het algemeen belang en het informeren van de kiezer doorslaggevend zou zijn bij het besluit van partijen of ze mee willen doen. Hij zegt in een Tweet dat dat nu niet het geval is en noemt het niet doorgaan van het debat ‘ontzettend jammer’.

Politieke beweging DENK maakt gebruik van nepaccounts op sociale media

Voor de politieke beweging DENK zijn ‘internet-trollen’ actief die de partij via Twitter en Facebook steunen en politieke tegenstanders aanvallen. De inzet van trollen wordt besproken in interne communicatie van de top van de politieke beweging Denk.

Dat meldt NRC, dat inzage heeft gehad in meerdere Whatsappgroepen waarin medewerkers en politici van DENK deelnemen. In de Whatsappgroep stelde DENK-politicus Farid Azarkan op 30 juli 2016 bijvoorbeeld voor om Ahmed Marcouch aan te pakken nadat deze kritiek uitte op Denk. Farid Azarkan zou schrijven: ‘Kan er iemand op Marcouch antwoorden: Jij bent helemaal niet geïnteresseerd in een wezenlijke bijdrage van DENK. Jij wilt alleen vaststellen dat DENK niet deugt. Erg doorzichtig en heel hypocriet’. Daarop reageert Enes Yigit – de voorzitter van de jongerenorganisatie van DENK –  drie minuten later: ‘Zal ik het doen met een troll account?’ Farid Azarkan: ‘Zeker’. Enes Yigit: ‘Ga ik doen’.

Trollen zijn online identiteiten waar een bestaand persoon achter lijkt schuil te gaan, maar die in werkelijkheid worden aangestuurd door individuen of organisaties, met als doel de publieke opinie te beïnvloeden. In het geval van Denk gaat het om minimaal twintig nepprofielen op Twitter en Facebook. Die zijn samen verantwoordelijk voor minstens 1.636 berichten en 2.171 ‘likes’ ten behoeve van de Denk-campagne. Deze zogenaamde ‘trollen’ hebben volgens het NRC nauwelijks volgers en reageren vrijwel uitsluitend op berichten van DENK en haar jongerenbeweging Oppositie. Hun profielfoto’s zijn meestal van internet geplukt. Het nep – Facebook – profiel van  ‘Adriaan Wijenberg’ maakt gebruikt van een foto van de Belgische theatermaker Lucas de Man. Een ander nep-profiel van ‘Norbert Groenendijk’ gebruikt een foto van een student pedagogiek. Ook een Azerbeidzjaanse student en een Indiase acteur veranderen in DENK-aanhangers. De politieke beweging DENK zwijgt – zoals verwacht – in alle talen.

50PLUS noemt AOW-leeftijd breekpunt in formatieonderhandeling 

De partij 50PLUS zal na de verkiezingen alleen in een kabinet plaatsnemen als de AOW-leeftijd teruggaat naar 65 jaar. Dat heeft lijsttrekker Henk Krol bekendgemaakt. De PVV en de SP pleiten ook voor het verlagen van de AOW-leeftijd, maar volgens Henk Krol is zijn partij de enige waarop ouderen echt kunnen rekenen.

De PVV heeft eerder meegewerkt aan verhoging van de AOW-leeftijd en wordt door veel partijen bij voorbaat uitgesloten, en de SP wil niet met de VVD regeren, zo redeneert hij.

‘Dan blijft automatisch 50PLUS als enige partij aan de onderhandelingstafel over. 50PLUS zal dit punt keihard spelen en na 15 maart 2017 niet loslaten. Dit is voor ons een breekpunt, aldus ‘Henk Krol.

Politieke beweging DENK dagvaart NRC Handelsblad om publicaties over Selçuk Öztürk

De politieke beweging DENK sleept het NRC Handelsblad voor de rechter vanwege publicaties die de krant deed over voorzitter van de partij, Selçuk Öztürk. Dat maakte de partij bekend.

In juni vorig jaar berichtte de krant dat twee zorginstellingen Selçuk Öztürk ervan zouden verdenken laakbaar te hebben gehandeld bij zakelijke transacties in de tijd dat hij nog geen Tweede Kamerlid was. Selçuk Öztürk noemt de berichtgeving ‘onwaar en suggestief’. Vorig jaar juli werd bekend dat de Utrechtse zorginstelling Reinaerde geen aanleiding zag voor nader onderzoek naar de gunning van een opdracht in 2007. In december 2016 bleek dat ook bij de verkoop van een pand door de instelling Daelzicht aan Selçuk Öztürk geen verwijten werden gemaakt.

Selçuk Öztürk zegt dat hij de zaak voor de Raad voor de Journalistiek wilde afhandelen, maar dat NRC verstek heeft laten gaan; derhalve geen zitting. ‘Ik heb ze de gelegenheid gegeven de zaak netjes af te handelen. Nu moet ik wel naar de rechter om mijn gelijk te halen’, aldus Selçuk Öztürk.

Gebleken is dat de Raad voor de Journalistiek de zitting tussen NRC Handelsblad en Selçuk Öztürk heeft verschoven naar 24 maart 2017 ‘Dat wij verstek laten gaan is echt onzin’, zegt NRC-journalist Joep Dohmen. ‘NRC Handelsblad onderschrijft de Raad voor de Journalistiek en wij laten nooit verstek gaan’. De Raad voor de Journalistiek bevestigt dat de zitting is verplaatst. ‘Het kan voorkomen dat een van de beide partijen verhinderd is’, zegt de Raad die daaraan toevoegt dat Selçuk Öztürk hierover is geïnformeerd.

Oppositie maakt gehakt van VVD-voorstel verpleeghuiszorg

Het plan van regeringspartij VVD om 2 miljard euro extra uit te trekken voor de verpleeghuiszorg is fel bekritiseerd in de Tweede Kamer. Onder andere SP en GroenLinks zeiden dat de liberalen zich, na jaren van bezuinigingen, moeten schamen dat ze vlak voor de verkiezingen met dit voorstel komen.

Het voorstel werd gedaan door Minister-President Mark Rutte in een interview met het Algemeen Dagblad, maar het was in een debat Tweede Kamerlid Sjoerd Potters  van de VVD die het moest ontgelden. Fleur Agema van de PVV noemde het voorstel ”achterbaks’. Volgens haar zijn ouderen voor de VVD ‘alleen campagnemateriaal’.

Ook Renske Leijten van de SP was niet bepaald onder de indruk van het VVD-plan. ”Ga je schamen’, beet ze Sjoerd Potters toe. Vera Bergkamp van D66 vroeg staatssecretaris Martin van Rijn  van de PvdA – die in het kabinet over de verpleeghuiszorg gaat – wanneer hij hoorde van het VVD-voorstel. Maar de bewindsman liet zich geen commentaar ontlokken. ‘Ik was niet betrokken bij de opstelling of de doorrekening van het verkiezingsprogramma van de VVD’, aldus de staatssecretaris. Wel zei hij in algemene zin blij te zijn als partijen meer geld beschikbaar willen stellen voor verpleeghuizen. ‘Het gaat niet om het moment van de bekering, maar om de bekering. Dat lijkt me een goede zaak’.

Toen Tweede Kamerlid Sjoerd Potters op het einde van het debat Martin van Rijn vroeg wat hij vond van het voorstel van de VVD leidde dat tot schamperende reacties van leden van de Tweede Kamer. Enkelen liepen zelfs demonstratief de zaal uit voordat het debat officieel werd beëindigd. Het huidige kabinet trok onlangs al 100 miljoen euro uit voor betere ouderenzorg in verpleeghuizen. Alle partijen in de Tweede Kamer schaarden zich eind vorig jaar achter een voorstel van de PVV, die wil dat staatssecretaris Martin van Rijn alle punten in het manifest voor ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers volgt.

VVD-er uit zich als PVV-er: ‘Geen jonge moslimmannen uit Midden-Oosten’

De grenzen moeten dicht voor jonge mannen uit het Midden-Oosten. Dat zei VVD-Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes tegen radiozender BNR. Volgens haar dreigt West-Europa een soort Eurabia te worden. ‘Het mengt voor geen meter’, aldus de politica over de verschillen in cultuur en geloof.

Door de enorme bevolkingsgroei daar komen jonge mannen uit Afrika en het Midden-Oosten hiernaartoe. Die migratie moet gewoon stoppen, zegt ze. ‘Daar moeten we onze grenzen goed tegen afschermen’.

De waarschuwing van Ybeltje Berckmoes doet denken aan PVV-leider Geert Wilders, die ageert tegen de komst van ‘islamitische testosteronbommen’ en wil de grenzen sluiten voor immigranten uit islamitische landen. Met name het islamitisch geloof is een gewelddadig geloof, zegt de VVD-politica. ‘Ik krijg hier geheid gedonder mee, maar I don’t care, aldus Ybeltje Berckmoes, die niet op de VVD-lijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen staat.

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zei na haar uitspraak dat dit ‘een goede verklaring is waarom ze niet meer op de VVD-lijst staat’. VVD-leider Mark Rutte noemde die woorden ‘verstandig’.  Eén partij maar twee meningen. Welke kant gaat dit op. Hoe dan ook; een meerderheid van de Nederlanders vindt de VVD-leider een draaikont en een man die hun beloften niet nakomt en derhalve geen zekerheid bied over de te houden koers voor de toekomst.

Uit het onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 52% van de Nederlanders eens zijn met dit voorstel en onder de VVD-kiezers is dat 54%.

Piratenpartij, Forum voor Democratie en GeenPeil niet naar klein verkiezingsdebat NOS

De Piratenpartij, Forum voor Democratie en GeenPeil mogen niet meedoen aan het NOS-debat voor de kleine partijen, het zogenaamde Smurfendebat. Voor enkele andere nieuwe partijen is wel plek: Denk, VNL en Nieuwe Wegen mogen wel komen. Opvallend, omdat die drie partijen op dit moment wel allemaal een gezicht hebben in de Tweede Kamer. Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk scheidden zich af van de PvdA en vormden de basis voor Denk; Jacques Monasch verliet eveneens de PvdA en richtte Nieuwe Wegen op en VNL kennen we van de oud-PVV-fractieleden Louis Bontes en Joram van Klaveren.

Het NOS-debat vindt plaats op dinsdag 14 maart 2017, de avond voor de verkiezingen. Vroeg op de avond is het de beurt aan de kleine partijen. Het debat is in twee rondes middels loting: eerst debatteren Kees van der Staaij  van de SGP, Henk Krol van de 50Plus en Alfred Oosenbrug  van Nieuwe wegen. Daarna komen Marianne Thieme van Partij van de Dieren, Jan Roos van VNL en Tunahan Kuzu in actie.

De lijsttrekkers van de grote partijen werden voor twee ronden in tweetallen middels loting gekoppeld. Zo mag VVD-leider Mark Rutte zijn beleid van de afgelopen jaren verdedigen tegenover GroenLinks-voorman Jesse Klaver. D66-er Alexander Pechtold en SP-er Emile Roemer zijn het eens over kleinere klassen, maar zeker niet over de toekomst van de zorg; PvdA-er Lodewijk Asscher heeft de eer om de tirades van de PVV-er Geert Wilders te pareren. Ook CDA-er Sybrand Buma en Gert Jan Segers van de ChristenUnie zijn uitgenodigd.

Lees meer